รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๕ - วัดป่าเทพนิมิต
ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 68 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพรชัยเสาวรสกุสลจิตฺโตวัดป่าเทพนิมิตคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระประวิทย์ทองดีปสนฺโนวัดป่าเทพนิมิตคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระสมศักดิ์นพสายสมจิตฺโตวัดป่าเทพนิมิตคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระจิรายุทธแซ่ลี้รติโกวัดป่าเทพนิมิตคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระขจรศักดิ์เงินเต็มกุสลจิตฺโตวัดป่าเทพนิมิตคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระวิชัยสีสังข์ติกฺขปญฺโญวัดบึงชนังคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระธีรธาดาปานเปี่ยมสิริปญฺโญวัดบึงชนังคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระเจริญชมชื่นปุณฺณวุฑฺโฒวัดบึงชนังคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระทัตพงศ์โพธิ์สีจันทร์ทีปวํโสวัดบึงชนังคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระซานลีปริปุณฺโณวัดแหลมเทพนิมิตคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระไพโรจน์เพลงกระโทกมนาโปวัดแหลมเทพนิมิตคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระมงคลชัยแปลงโสมสิริภทฺโทวัดแหลมเทพนิมิตคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระณัฐวุฒิกล้าหาญอคฺคปญฺโญวัดคลองเร่วคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระธนาธิปสนธิพงษ์จิรวฑฺฒโนวัดคลองเร่วคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระนิยาลำดวนทีฆายุโกวัดนนทประชานุกูลคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระพันฤทธิ์ศรีสุขวิสารโทวัดคลองบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระขจรศักดิ์แสงฉายสุปภาโสวัดคลองบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
18สามเณรประพันธ์ซุงประเสริฐวัดคลองบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระไพบูลบ์ชิดเชื้อฉนฺทโกวัดราษฎร์พัฒนาสามัคคีคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระแสนพละอนันต์โสภโณวัดราษฎร์พัฒนาสามัคคีคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระสาโรชราชปรากฎธมฺมวโรวัดสมใจนึกคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระอาทิตย์ธรรมธาราอาภาธโรวัดสมใจนึกคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระชินเห็ดตุมปริปุณฺโณวัดโพธารามคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระลอมยินดีสุขอภิชาโตวัดโพธารามคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระสวัสดิ์ยินดีสุขอิทฺธิเตโชวัดโพธารามคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระกิตติศักดิ์แก้วกิ่งกตธมฺโมวัดมหาคงคารามคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระอนันต์ลวดลายปิยสีโลวัดมหาคงคารามคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระดาราจักษ์ทองคำกลฺยาณธมฺโมวัดบ้านใหม่คณะจังหวัดจันทบุรี
29พระปัณณกรเปลี่ยนทองดีอธิปญฺโญวัดวังกระทิงคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระวนัสพรหมมาปภากโรวัดวังกระทิงคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระธัญญาโพธิ์ทองปภาโสวัดวังกระทิงคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระธนวิชญ์คำเนตรธมฺมวโรวัดวังกระทิงคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระพิพัฒน์โดดจันทึกสุวฑฺฒโนวัดเขาชวังคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระวทัญญูเจริญสุขธีรปญฺโญวัดเขาชวังคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระเกียรติศักดิ์ไชยภาภูริปญฺโญวัดเขาชวังคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระปภาวินแก้วสุรินทร์จนฺทปญฺโญวัดเขาชวังคณะจังหวัดจันทบุรี
37สามเณรจตุพรยินดีเจริญวัดเขาชวังคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระสมรสสมรูปเตชปญฺโญวัดเขาตะแบกคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระดุลยวัตไชยเชตุญาณธโรวัดดงจิกคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระปัณพจน์บุญบุตรสุขิโตวัดดงจิกคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระวุฒิพงศ์รัตคามปสฺสโรวัดคลองคตคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระถาวรจันภักดีถาวโรวัดคลองตาคงคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระณัฐวุฒิจันทะศิลาฐานากโรวัดคลองตาคงคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระสมโภชศิริสิริอาราโมวัดน้ำเขียวคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระบุญมียีละงูฐานจาโรวัดน้ำเขียวคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระสมศักดิ์คงมั่นกิตฺติฐาโรวัดน้ำเขียวคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระนรานันท์อินทพันธ์ขนฺติโกวัดน้ำเขียวคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระวรรลพดาวรายปภากโรวัดน้ำเขียวคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระสุวิทย์ชามะลิสุทฺธิญาโณวัดทุ่งกร่างคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระวิวัฒน์นรากรยโสธโรวัดทุ่งกร่างคณะจังหวัดจันทบุรี