รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๖ - วัดบางสระเก้า
ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเมธาสิทธิ์วงษ์ปรีชาสุนฺทรธมฺโมวัดบางกะไชยคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระสุภกิตติ์บุญไทยธมฺมวิริโยวัดบางกะไชยคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระบุญญพัฒน์สมัครสมานสุธมฺโมวัดบางกะไชยคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระโมกข์ผดุงนามฐานวโรวัดบางกะไชยคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระกิตติทัตเนินโพธิ์อมโรวัดคลองน้ำเค็มคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระกษิดิ์เดชสุขสิงห์สิริสาโรวัดบางสระเก้าคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระวรรณรัตน์ทวีวัฒน์ฐานิสฺสโรวัดปากน้ำ (แหลมสิงห์)คณะจังหวัดจันทบุรี
8พระไตรทศมงคลกิจเตชธมฺโมวัดปากน้ำ (แหลมสิงห์)คณะจังหวัดจันทบุรี
9พระชาคริตใจมั่นสุภทฺโทวัดปากน้ำ (แหลมสิงห์)คณะจังหวัดจันทบุรี
10พระเจษฎาสุวรรณรัตน์สุจิตฺโตวัดปากน้ำ (แหลมสิงห์)คณะจังหวัดจันทบุรี
11พระพีรวัฒน์เกษสุวรรณฐิตธมฺโมวัดปากน้ำ (แหลมสิงห์)คณะจังหวัดจันทบุรี
12พระนิธิวัฒน์บำรุงสวนฐิตปญฺโญวัดเขาชำห้านคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระวรรธนะสุขคงธมฺมปาโลวัดเขาชำห้านคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระกมลาสน์สำราญจิตร์ธมฺมโชโตวัดเขาชำห้านคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระคณิสรทิพย์ละครปิยธมฺโมวัดท่าหัวแหวนคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระเกียรติยศชายน้ำเค็มเกตุธมฺโมวัดท่าหัวแหวนคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระพลากรบุญศรีฐานธมฺโมวัดท่าหัวแหวนคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระเสรีนาเหนืออภิชโยวัดท่าหัวแหวนคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระพลพลโพธิ์แก้วกตปุญฺโญวัดท่าหัวแหวนคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระสุรศักดิ์เหล่าบุราณอภิชาโตวัดท่าหัวแหวนคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระอิศเรศวร์ศรีลาภมาศวรสทฺโธวัดเกาะแมวคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระสหรัฐสร้อยศรีนนฺทิโยวัดเกาะแมวคณะจังหวัดจันทบุรี
23สามเณรเมธาสิทธิ์วงษ์สูงวัดเกาะแมวคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระปราโมทย์ผ่องวรรณ์รตนวณฺโณวัดเขาตาหน่วยคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระศรายุธชาวไชยกนฺตวีโรวัดเขาแหลมสิงห์คณะจังหวัดจันทบุรี
26พระนนทพัทธ์สรรพคุณกตธมฺโมวัดเขาช่องโกรนคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระณัฐพนธ์สรรพคุณกุสลจิตฺโตวัดเขาช่องโกรนคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระสิริโชครุ่งเรืองติสฺสโรวัดเขาช่องโกรนคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระโสภณสันหาธรรมกิตฺติโสภโณวัดเขาช่องโกรนคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระพรวนทองอุดมปวฑฺฒโนวัดเขาช่องโกรนคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระสิทธิกรโพธิ์แก้วปริมุตฺโตวัดเขาช่องโกรนคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระภานุพงศ์นวลจันทร์โสภโณวัดเขาตาลิ่นคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระสมพงษ์บำรุงกิจสิริภทฺโทวัดคลองยายดำคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระเสถียรพงษ์พูลชัยสิริจนฺโทวัดคลองยายดำคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระธนกรสร้างผลสุเมโธวัดโคกรักคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระชลวรรธรัชเวทย์สีลเตโชวัดโคกรักคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระพศวัตบรรจงการฐิตมโนวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระอภิสิทธิ์บุญเพ็ญจรณธมฺโมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระศิรวิทย์พุ่มพวงวิสารโทวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระพงศกรเทียนธวัชสุธีโรวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระพีรพัฒน์บุญเหลือพลวโรวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระวรรณลภย์สระเก้ากตปุญฺโญวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระธีร์ธวัชพ่วงพีธีรธมฺโมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระกล้าณรงค์สร้างผลกลฺยาณธมฺโมวัดหนองชิ่มคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระธงชัยทำทันปญฺญาธโรวัดใหญ่พลิ้วคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระพงศกรจันทรากรกิตฺติโกวัดกลางคณะจังหวัดจันทบุรี