รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๗ - วัดซับยี่หร่า
ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 102 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐพงศ์ศรีอ่อนปญฺญาวโรวัดวังหินคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระนพดลแว่นแก้วยติกโรวัดวังหินคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระณรงค์ศักดิ์แก้ววิเชียรปญฺญาธโรวัดวังหินคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระอวิรุทธ์ศรีอ่อนอวิรุทโธวัดวังหินคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระจิรพัฒน์จันทวงศ์จิรภทฺโทวัดวังหินคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระอมรวิทย์พวงประเสริฐอมรวิชฺโชวัดวังหินคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระพีรพัฒน์โม่งเป้าพีรภทฺโทวัดวังหินคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระสิทธิโชคศรีคงรักษ์สิริภทฺโทวัดเนินเนรมิตคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระชินพัฒน์รัตนภาคชินภทฺโทวัดวังเวียนคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระวิทวัสจงรักษาธมฺมทินฺโนวัดวังเวียนคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระคมกริชศรีคงรักษ์ขนฺติวโรวัดวังเวียนคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระเกรียงไกรเลิศธัญญาเตชพโลวัดห้วงน้ำเค็มวนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระวีรชัยจันทสิทธิ์อนุตฺตโรวัดห้วงน้ำเค็มวนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระเมธาสิทธิ์สร้อยสนยโสธโรวัดห้วงน้ำเค็มวนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระสถาพรศิริแพทย์สุจิณฺโณวัดตรอกกระท้อนคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระธารินทร์พัทศรกนฺตวีโรวัดตรอกกระท้อนคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระกัมปนาทสืบป่วนกิติญาโณวัดตรอกกระท้อนคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระปัฐวีสวัสดิมงคลอธิจิตฺโตวัดตรอกกระท้อนคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระเจษฎาวุธเจนจัดการจารุวงฺโสวัดตรอกกระท้อนคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระณัฐพลอินทร์สุวรรณ์จารณฺโณวัดตรอกกระท้อนคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระชัยวัฒน์แซ่ตั๋นกิตติสาโรวัดตรอกกระท้อนคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระชานนท์ประจงใจปชฺโชโตวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระวุฒิชัยอำภาวชิโรวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระขันติพงศ์จำเนียรสุขกาโมวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระวีรศักดิ์เทียนชัยจนฺทสาโรวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระวานิตประสานศักดิ์นาถสีโลวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระฉลาดนากูลปญญาปทีโปวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระนัทธพงศ์พันธ์เหมกมฺพุวณฺโณวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระธีรเดชสุขจิตธมฺมธโรวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระธนสรณ์ประจงใจสุธมฺโมวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระณรงค์ศักดิ์โพธิ์ชัยธมฺมสโรวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระณรงค์ศักดิ์ดียิ่งวิริโยวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระธีรวัฒน์สวยงามอาภาธโรวัดหนองไทรคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระธนวัฒน์ดีพาชูฐานุตฺตโรวัดหนองไทรคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระอภิชาติทรัพย์โภคาสุทธิจิตฺโตวัดหรีดทายิการามคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระศรศักดิ์ขาวสวยสุทฺธิณาโนวัดหรีดทายิการามคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระณัฐวุฒิประจงใจฐิตสาโรวัดหรีดทายิการามคณะจังหวัดจันทบุรี
38สามเณรคีรีกรณ์มาลัยวัดโขดหอยคณะจังหวัดจันทบุรี
39สามเณรจันสิริศรีเคลือบวัดโขดหอยคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระอุดมศักดิ์สีอ่องปิยธมฺโมวัดคลองลาวคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระชัยวัฒน์ฤกษ์เวียงโชติปญฺโญวัดคลองลาวคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระสมศักดิ์ทองแก้วกิตฺติคุโณวัดคลองลาวคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระธีรพงศ์แซ่ตั๋นธมฺมเตโชวัดคลองลาวคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระณัฐวุฒิทองลอยฐานวุฑฺโฒวัดหนองสีงาคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระสิทธิพรภักวิลัยมหาปุญฺโญวัดหนองสีงาคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระพงศกรติณชาติคุณวีโรวัดหนองสีงาคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระธนาดลดุษฎีขนฺติธมฺโมวัดหนองสีงาคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระยงยุทธสุรินทรีย์โชติมนฺโตวัดหนองสีงาคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระอมรอานามวัฒน์ปริปุณฺโณวัดหนองสีงาคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระจักษรัณย์คุ้มรัตน์ปญฺญาวโรวัดซับยี่หร่าคณะจังหวัดจันทบุรี