รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๙ - วัดทับช้าง
ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 68 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทศพรรามภักดีฉนฺทกาโมวัดทับช้างคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระสุพันธ์ชำนาญพนาปริปุณฺโณวัดทับช้างคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระวินัยสีดาวันกมฺมสุทฺโธวัดทับช้างคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระพิสิษฐ์ชะนะพาลรังสีวรปญฺโญวัดทับช้างคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระสมัยผะดาศรีอนีโฆวัดใหม่ชัยมงคลคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระพัตรทบด่านกลางฐิตสาโรวัดใหม่ชัยมงคลคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระณัฐพลบุญคล้ายอุฎฐาโนวัดใหม่ชัยมงคลคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระเสฎฐวุฒิด่านจับกุมอติภทฺโทวัดใหม่ชัยมงคลคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระธนสิทธิ์รักรู้โชติโกวัดใหม่ชัยมงคลคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระกานต์จันทรารักษ์มงฺคโลวัดใหม่ชัยมงคลคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระสมชายแก่นแก้วถามพโลวัดใหม่ชัยมงคลคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระนพเก้าสุขเปรมปรีฐานวีโรวัดใหม่ชัยมงคลคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระอมรเทพใจรักเรีนอมโรวัดใหม่ชัยมงคลคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระอุดมขันตีอาจาโรวัดใหม่ชัยมงคลคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระบุญส่งสมกำเนิดปุญฺญญาโณวัดไทรงามคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระบุญทิ้งสว่างรัมย์ปุญฺญธมฺโมวัดไทรงามคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระธงชัยนารอดกตปุญฺโญวัดไทรงามคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระณฐกรโลมจันทร์ขนฺติธมฺโมวัดอินทร์ชูศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระภาสกรอัมฤทธิ์ปภงฺกโรวัดอินทร์ชูศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระกษิดิ์เดชหลงวงศ์สุจิณฺโณวัดตามูลคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระนันทพงษ์นามาธมฺมจาโรวัดตามูลคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระณัฐวุฒิภู่ปรางศ์สุขิโตวัดตามูลคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระภาณุพงษ์อุดมสินจารุธมฺโมวัดตามูลคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระอภิสิทธ์แจ่มกระจ่างถาวโรวัดตามูลคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระณฐพลเก็บผักเขมจาโรวัดน้ำซับตาพุดคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระมนต์ณัฐชนะภัยฐิตธมฺโมวัดน้ำซับตาพุดคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระรันศรีเจริญเขมโกวัดน้ำซับตาพุดคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระรุ่งโรจน์ลิ้มพงษ์สวัสดิ์ฐาตุกาโมวัดทุ่งขนานคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระไกรสรเจริญดงมุนิจโรวัดคำไลอุปถัมภ์คณะจังหวัดจันทบุรี
30พระเสมียนเมฆมาเรียธมฺมสโรวัดคำไลอุปถัมภ์คณะจังหวัดจันทบุรี
31พระบุญส่งเชียงนาตปสีโลวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระวิภาคบุญผันปภากโรวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระธนาสินหนูเย็นฉนฺทกโรวัดบ้านตาเรืองคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระปุญญพัฒน์กลิ่นนวลสิริปุญฺโญวัดบ้านตาเรืองคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระชินพัฒน์ผิวพรรณชินวโรวัดบ้านตาเรืองคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระปรเมศร์รูปสูงฐิตปญฺโญวัดบ้านตาเรืองคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระรัตนชัยทองเนื้อดีธมฺมธโรวัดบ้านตาเรืองคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระชุติเดชหัตถยาธิพลสนฺตกาโยวัดซอยพัฒนาร่วมใจคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระอนุพนธ์จินดาพงษ์จนฺทธมฺโมวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระปรีชามีโชคปญฺญาวโรวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระวิจิตรศิริมิ่งจนฺทโชโตวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระพิทยุตย์บุษราคัมธมฺมิโกวัดกระทิงทองคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระนิพนธ์บุญอาจเตชวโสวัดกระทิงทองคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระภาคภูมิเทียนปรุฐานสมฺปนฺโนวัดกระทิงทองคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระผจญอนันต์สลุงอภินนฺโทวัดกระทิงทองคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระปิยะพัฒน์มีทาฉนฺทกาโมวัดกระทิงทองคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระจิรพงษ์พรมทิพย์ขนฺติโกวัดกระทิงทองคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระสมานสุดตาปิยสีโลวัดป่าธัญญารามคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระธีรพงษ์จันทร์ศิริธีรวํโสวัดป่าธัญญารามคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระวิจิตรเล็งไธสงยติโกวัดสะตอนคณะจังหวัดจันทบุรี