รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๑๐ - วัดพลวง
ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 95 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเสกสรรค์สำราญพันธ์จตฺตมโลวัดพลวงคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระธีระวัฒน์อำนวยธาราวฑฺฒธมฺโมวัดพลวงคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระกมลคีรีพิทักษ์กมโลวัดพลวงคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระภัคพงษ์เผื่อนประไพสุภทฺโทวัดพลวงคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระปกาศิตสิงห์ธีร์ปภากโรวัดพลวงคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระไพบูรณ์โพธิ์ศรีโชติธมฺโมวัดกะทิงคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระสมชายผู้ช่วยสุขิโตวัดกะทิงคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระสถิตทัพพะกุลธมฺมวโรวัดกะทิงคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระรัฐธรรมนูญวรรณธรรมรตฺนโชโตวัดกะทิงคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระธนอรรถใสดีกนฺตปญฺโญวัดกะทิงคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระสราวุธคงขวัญชินวโรวัดกะทิงคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระจรูญอยู่ในสุขจิรวฑฺฒโนวัดคลองตะเคียนคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระนฤดลตั้งมั่นกุสลจิตฺโตวัดคลองตะเคียนคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระสิโรจน์เล้ารุ่งเรืองผลธนวุฒฺโฒวัดคลองตะเคียนคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระปรีชาพวงพิกุลธมฺมวโรวัดคลองตะเคียนคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระจักรกกฤษณ์ช่วยเปรมรกฺขิตจิตฺโตวัดคลองเจริญคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระสุชาครีส์สิตาธรรมปิยธมฺโมวัดคลองเจริญคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระพีรณัฐไสยสิทธ์จิตฺตสํวโรวัดคลองเจริญคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระวัฒนาไสยสิทธ์พุทฺธสโรวัดคลองเจริญคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระอานนทท์อินทร์อยู่ชินปุตฺโตวัดคลองน้ำเป็นคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระนิพัฒน์กลิ่นสุนทรจนฺทโชโตวัดคลองน้ำเป็นคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระวีรพงศ์ธัญญะชาติธมฺมโชโตวัดคลองน้ำเป็นคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระขวัญชัยจันทราขนฺติวโรวัดคลองน้ำเป็นคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระชัชชัยธรรมคงทองมนฺตชาโตวัดคลองน้ำเป็นคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระลาภวัตสุขโขอาจาโรวัดทุ่งตาอินคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระอภิสิทธิ์ยางนอกชินวโรวัดทุ่งตาอินคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระวิทวัฒน์อัปมาทะอธิวโรวัดทุ่งตาอินคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระกิตติชัยจิตเจริญกิตฺติทตฺโตวัดทุ่งตาอินคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระสดใสสุขโขชุติปญฺโญวัดทุ่งตาอินคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระอภิสิทธิ์อัปมาทะจินฺตามโยวัดทุ่งตาอินคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระกิตติพงษ์บุญจันทร์กิตฺติภทฺโทวัดทุ่งตาอินคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระจิรายุทธแสนสอนโอภาโสวัดวังทองคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระสันติพุ่มพวงเตชสีโลวัดชากไทยคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระภาณุพงศ์สุมิตรมงฺคโลวัดชากไทยคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระนนทกรสีกะชาวราสโยวัดชากไทยคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระภาสกรพุกามาตอรุโณวัดชากไทยคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระชาคริตวรอรรถปญฺญาวโรวัดเขารูปช้างคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระภูวดลรอดสินธ์จิตปุญโญวัดเขารูปช้างคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระกฤษณะวัฒน์ทัดทรงสุทธิจิตฺโตวัดทุ่งสะพานคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระณัฐพลบุญชูขนฺติโกวัดคลองพลูคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระสาโรจน์เงินถมโกวิโทวัดคลองพลูคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระวิศรุตผสมสุขโอภาโสวัดคลองพลูคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระวันชัยนิคงรัมย์อินฺทปญฺโญวัดคลองพลูคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระจีรวัฒน์บุญเรือนโกวิโทวัดคลองพลูคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระอรรถวุฒิพวงพู่จารุวณฺโณวัดคลองพลูคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระกิจจาแก้วสว่างสุจิกมฺโมวัดคลองพลูคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระไพบูลย์สมบุญพลปญฺโญวัดน้ำขุ่นคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระพิลักษ์พานรินทร์สญฺญโมวัดน้ำขุ่นคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระรณสิทธิ์หงษ์ทองจิรสุโภวัดน้ำขุ่นคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระเกียรติศักดิ์ลาววงส์กิตฺติสาโรวัดน้ำขุ่นคณะจังหวัดจันทบุรี