รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดตราด  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๕๐๐๔ - วัดคลองมะนาว
ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ ตราด

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนาวุธสร้อยทองเขมจาโรวัดคลองจากคณะจังหวัดตราด
2พระสมปองสุขสวัสดิ์อนาวิโลวัดคลองจากคณะจังหวัดตราด
3พระศิริวุฒิสุขสวัสดิ์มหาวุฑฺโฒวัดคลองจากคณะจังหวัดตราด
4พระสาคเรศพัดวิจิตรทิฏฺฐธมฺโมวัดคลองมะขามคณะจังหวัดตราด
5พระสุวิจักรชะลาลัยสุภาจาโรวัดคลองมะขามคณะจังหวัดตราด
6พระอนุลักษ์ขออินกลางอนุตฺตโรวัดคลองมะขามคณะจังหวัดตราด
7พระธันวาเจริญสุขสุเมโทวัดคลองมะนาวคณะจังหวัดตราด
8พระจีรพลทองเพิ่มอจฺจาทโรวัดคลองมะนาวคณะจังหวัดตราด
9พระณัฐนันท์ยินดีมหาญาโณวัดคลองมะนาวคณะจังหวัดตราด
10พระอภิสิทธิ์ภารพันธ์คุตฺตสีโลวัดคลองมะนาวคณะจังหวัดตราด
11พระณรงคชัยเจริญสุขอนาลโยวัดคลองมะนาวคณะจังหวัดตราด
12พระอดิสรณ์บุญรักษาอริยวํโสวัดคลองมะนาวคณะจังหวัดตราด
13พระมงคลคำมิ่งจิตธมฺโมวัดคลองมะนาวคณะจังหวัดตราด
14พระสมศักดิ์สังข์ทองจิตปสาโทวัดคลองมะนาวคณะจังหวัดตราด
15พระธนพลภารพันธ์ติขิณพโลวัดคลองมะนาวคณะจังหวัดตราด
16พระสมชายบัวแก้วโชติโยวัดคลองมะนาวคณะจังหวัดตราด
17พระพงนรินท์จันตะเคียนติกกฺขวายาโมวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดตราด
18พระเจษฎาหอยสังข์อตฺตทีโปวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดตราด
19พระสุริยาอุตไทยรกฺขิตธมฺโมวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดตราด
20พระวิชาญทองสุกสุจิณฺณธมฺโมวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดตราด
21พระพชรประยูรยิ้มมหุสฺสาโหวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดตราด
22พระธนโชติถาวรถาวโรวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดตราด
23พระอดิศรเกื้อกูลจิตฺตสํวโรวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดตราด
24พระสิทธิพรศรีพรหมฐานารโหวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดตราด
25พระมานะชัยศรีสวัสดิ์ปภาโสวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดตราด
26พระนฤมิตรคุ้มปลีนราสโภวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดตราด
27พระนิพิฐพนธ์โศจิพลกุลพยตฺโตวัดตะกาดร่วมสุขคณะจังหวัดตราด
28พระพีรพลลีลาฐิตาโภวัดตะกาดร่วมสุขคณะจังหวัดตราด
29พระนภดลพรมเมืองจตฺตมโลวัดหนองม่วงคณะจังหวัดตราด
30พระทศพรสุขสวัสดิ์จนฺทสโรวัดห้วงโสมคณะจังหวัดตราด
31พระจิรยุทธรักษาภักดีเขมจาโรวัดห้วงโสมคณะจังหวัดตราด
32พระธนเดชเขาวงษ์สุหชฺโชวัดห้วงโสมคณะจังหวัดตราด
33พระณัฐวุฒิก้องสนั่นฐิตธมฺโมวัดห้วงโสมคณะจังหวัดตราด
34พระวรพงค์ขาวคมกวิวํโสวัดห้วงโสมคณะจังหวัดตราด
35สามเณรวิจักรษณ์หอยสังข์วัดห้วงโสมคณะจังหวัดตราด
36พระธนพลนารถถนอมธนวโรวัดหาดทรายแดงคณะจังหวัดตราด
37พระพงศกรดีชัยอายุวฒฺโกวัดหาดทรายแดงคณะจังหวัดตราด
38พระโสภณเกษโกวิทคุณากโรวัดหาดทรายแดงคณะจังหวัดตราด