รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๖๐๐๑ - วัดพะเนียงแตก
ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 160 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคุณอนันต์แวงดงบังถิรธมฺโมวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
2พระวชิรวุฒิบุตรมั่นวชิรธมฺโมวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
3พระภัทรดนัยคำพาภทฺทตนโยวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
4พระอุดมศักดิ์ศรีภิรมย์อุตฺตมสกฺโกวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
5พระกิตติทัตชาวสวนวชิรทตฺโตวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
6พระจิตรภาณุเปรมัษเฐียรวชิรจิตฺโตวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
7พระสุภัทรพิเชียรศรีสุภทฺโทวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
8พระทวีไพรศรีสุขิโตวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
9สามเณรพุฒิเกียรติ์นามไพร-วัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
10สามเณรนิธิกรผลิปัญญา-วัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
11สามเณรสิทธิวัฒน์มาขวา-วัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
12สามเณรนิฐธิชัยพุ่มจันทร์-วัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
13พระกิจศักดิ์ดาธีระวัชรมาศกิตฺตินนฺโทวัดพระประโทณเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
14พระมณฑลถิระสิทธิโรจน์กตปุญฺโญวัดพระประโทณเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
15สามเณรทัศกรหลักศิลาวัดพระประโทณเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
16พระนันทพงษ์ธนาธรเดชาฐิตวํโสวัดพระงามคณะจังหวัดนครปฐม
17พระเอเกตุมณีปคุโณวัดพระงามคณะจังหวัดนครปฐม
18พระอภิศักดิ์เรืองอุไรอติสกฺโกวัดพระงามคณะจังหวัดนครปฐม
19พระมงคลชัยแซ่อึ้งมงฺคลิโกวัดพระงามคณะจังหวัดนครปฐม
20พระพลภัทร์รัตนสิริรัตน์ฐิตภทฺโทวัดพระงามคณะจังหวัดนครปฐม
21พระชวลิตพรมทองอภโยวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดนครปฐม
22พระอภิศักดิ์รณภาพโอทาโตวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดนครปฐม
23พระเบียร์ปิ่นทศิริปุญฺญคโมวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดนครปฐม
24พระสมบุญธนานันต์สิริกุลพุทฺธสโรวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดนครปฐม
25พระบรรจบนิลสาริกาปญฺญาสาโรวัดห้วยจระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
26พระนัฐวุฒิราตรีหอมวชิรวุฑฺโฒวัดห้วยจระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
27พระบุญมีเทสนามวชิรปุญโญวัดห้วยจระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
28พระอติชาตเผือกบุรีวชิรชาโตวัดห้วยจระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
29พระสมชาติอิ่มลิ้มทานอภิชาโตวัดห้วยจระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
30สามเณรธนโชติแตงพรม-วัดห้วยจระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
31พระสนธยาอยู่ญาติมากฐานวีโรวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
32พระมานิตย์อัครถิรกวินสิริมงฺคโรวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
33พระชัยสุวรรณเหล่ากังจนฺทสุวณฺโณวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
34พระศักดิ์ชัยพินเผือกธีรปญฺโณวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
35พระวงศธรประดิษฐ์ศรีถาวโรวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
36พระนวพลแสงจันทร์มงฺคโลวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
37พระณัฐวุฒิแต้มรุ่งเรืองสุมโนวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
38พระไกรวิชญ์วิภากูลขนฺติธมฺโมวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
39พระพีรณัฐพาณิชย์สกูลวงษ์จิรวฑฺฒโนวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
40พระสิริชัยลิ้มสิริวัฒน์ฐิตธมฺโมวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
41พระณัฐนันท์โรจจนาจิระกุลวิมโลวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
42พระชลชาติใจหลักชินวโรวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
43พระธนพลเหมือนมอญจินฺตามโยวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
44พระธนโชติกังใจอนามโยวัดไร่เกาะต้นสำโรงคณะจังหวัดนครปฐม
45พระสุชาติลิ้มศิริวัฒน์ปิยสีโลวัดไร่เกาะต้นสำโรงคณะจังหวัดนครปฐม
46พระหัสฎีวงศ์อิศเรศปญฺญาวชิโรวัดไร่เกาะต้นสำโรงคณะจังหวัดนครปฐม
47พระกีรติสุขสายันต์กนฺตวณฺโณวัดสามกระบือเผือกคณะจังหวัดนครปฐม
48พระภัคพงศ์บุญมาภทฺทสีโลวัดสามกระบือเผือกคณะจังหวัดนครปฐม
49พระณัฐภูมิภู่ประสงค์ฐานุตฺตโมวัดสามกระบือเผือกคณะจังหวัดนครปฐม
50พระกิตติชัยอ่วมลิสีลเตโชวัดสามกระบือเผือกคณะจังหวัดนครปฐม