รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๖๐๐๒ - วัดวังน้ำเขียว
ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 203 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐพลไชยขันณฏฺฐพโลวัดสุวรรณรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
2พระปฐมพรกั้วะห้วยขวางเขมวโรวัดสุวรรณรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
3พระวุฒิชัยล้ำเลิศวุฑฺฒิชโยวัดสุวรรณรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
4พระสุธีอินทร์เขาย้อยสุธมฺโมวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดนครปฐม
5พระสิริพงศ์แก้ววิริยะชูชัยภทฺทโกวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดนครปฐม
6พระพรศักดิ์กล้าหาญสิริปญฺโญวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดนครปฐม
7พระชัยพิสิทธิ์ชัยธนาพงศ์อภิชาโนวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดนครปฐม
8พระวาทิศรูปงามมหาปญฺโญวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดนครปฐม
9พระทศพรคำดีชุตินฺธโรวัดกำแพงแสนคณะจังหวัดนครปฐม
10พระวิกรานต์เซี่ยงหลิววีรกาโรวัดกำแพงแสนคณะจังหวัดนครปฐม
11พระจิรศักดิ์รัตนมุงจิรสกฺโกวัดกำแพงแสนคณะจังหวัดนครปฐม
12พระจีรศักดิ์สุขตะโกจีรสกฺโกวัดกำแพงแสนคณะจังหวัดนครปฐม
13พระวีรชัยยอดเพ็ชรวีรชโยวัดกำแพงแสนคณะจังหวัดนครปฐม
14พระรฐนนท์จีระบุศย์รฏฺฐนนฺโทวัดกำแพงแสนคณะจังหวัดนครปฐม
15พระมณฑลฮวดสกุลสนฺติกโรวัดปลักไม้ลายคณะจังหวัดนครปฐม
16พระพีรวัสทรัพย์หรูวิจิตรวีรวํโสวัดปลักไม้ลายคณะจังหวัดนครปฐม
17พระวชิรวิทย์ภาพันธ์วชิรวิชฺโชวัดปลักไม้ลายคณะจังหวัดนครปฐม
18พระประจวบแก้วธัญญาวงศ์ปยุตฺโตวัดปลักไม้ลายคณะจังหวัดนครปฐม
19พระนพรัตน์เอี่ยมสุขานวรตโนวัดปลักไม้ลายคณะจังหวัดนครปฐม
20พระชานนท์สิริภัคอาริยกุลอภินนฺโทวัดลาดหญ้าไทรคณะจังหวัดนครปฐม
21พระอัศวินห้วยหงษ์ทองธมฺมธโรวัดลาดหญ้าไทรคณะจังหวัดนครปฐม
22พระปีทองแย้มสรวลรตินฺธโรวัดลาดหญ้าไทรคณะจังหวัดนครปฐม
23พระชยพลถ้ำเพชร์ชยพโลวัดลาดหญ้าไทรคณะจังหวัดนครปฐม
24พระคณิตศรห้วยหงษ์ทองปภสฺสโรวัดลาดหญ้าไทรคณะจังหวัดนครปฐม
25พระโชคชัยสินสีสำราญโชติกโรวัดลาดหญ้าไทรคณะจังหวัดนครปฐม
26พระวฤกษกวงจือชูธรวิชฺโชวัดลาดหญ้าไทรคณะจังหวัดนครปฐม
27พระชนะแก้วสะอาดชาตปญฺโญวัดลาดหญ้าไทรคณะจังหวัดนครปฐม
28พระสมบูรณ์บุญพันธ์ทีปธมฺโมวัดสองห้องคณะจังหวัดนครปฐม
29พระธีรไนยสระทองล้วนธีรปญฺโญวัดสองห้องคณะจังหวัดนครปฐม
30พระอนุชาโยอินทร์อนุชาโตวัดสองห้องคณะจังหวัดนครปฐม
31พระกีรติคุ้มตะโกกิตฺติวฑฺฒโนวัดสองห้องคณะจังหวัดนครปฐม
32พระอทิชาสุขศรีปริปุณฺโณวัดสองห้องคณะจังหวัดนครปฐม
33พระนฤเดชแสงแร่นนฺทปญฺโญวัดสองห้องคณะจังหวัดนครปฐม
34พระธีรสิทธิ์ธงทองธีรสิทฺโธวัดสองห้องคณะจังหวัดนครปฐม
35พระวรวุฒิสามบุญเรืองวรวุฑฺโฒวัดสองห้องคณะจังหวัดนครปฐม
36พระเอกพงษ์สุขธุระอคฺควํโสวัดสองห้องคณะจังหวัดนครปฐม
37พระมีสุขสงพรมทิพย์โชติปญฺโญวัดสองห้องคณะจังหวัดนครปฐม
38พระธัญชนนถิ่นฐานกนฺตวีโรวัดสองห้องคณะจังหวัดนครปฐม
39พระภูริวัจน์ศรีทองจ้อยอคฺควณฺโณวัดสองห้องคณะจังหวัดนครปฐม
40พระถนอมคำวงศ์ทีปธมฺโมวัดหนองปลาไหลคณะจังหวัดนครปฐม
41พระสาโรชปรองดองสํวโรวัดหนองปลาไหลคณะจังหวัดนครปฐม
42พระณรงค์มาลาเปมิโยวัดอ้อน้อยคณะจังหวัดนครปฐม
43พระจักรรินทร์ชูยงค์กตปุญฺโญวัดอ้อน้อยคณะจังหวัดนครปฐม
44สามเณรเมษามีดีวัดอ้อน้อยคณะจังหวัดนครปฐม
45สามเณรกานต์สุภัคบรรพศรีวัดอ้อน้อยคณะจังหวัดนครปฐม
46พระกิตติ์ธัญเดชธัณภวัฐธนรักษ์เมตฺติโกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
47พระสิทธิชัยศรีอินทร์กิจสิทฺธิชโยวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
48พระต้องรักแจ่มดอนไพรฐานวุฑฺโฒวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
49พระธนวัฒน์จันทร์อินธนวฑฺฒโนวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
50สามเณรธนัทชื่นเอี่ยมวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม