รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๖๐๐๓ - วัดสามง่าม
ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม นครปฐม

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระไชยาจันทิวาสุขวฑฺฒโกวัดสามง่ามคณะจังหวัดนครปฐม
2พระธนกรลิ้มประสาทธมฺมวโรวัดสามง่ามคณะจังหวัดนครปฐม
3พระบรรพตคมขำฐิตสาโรวัดทุ่งสีหลงคณะจังหวัดนครปฐม
4พระเมธัสบุตรดีเมธิโกวัดทุ่งสีหลงคณะจังหวัดนครปฐม
5พระธนพลบุญรอดธนปุญฺโญวัดทุ่งสีหลงคณะจังหวัดนครปฐม
6พระธนพลบุตรน้ำเพชรขนฺติพโลวัดลำลูกบัวคณะจังหวัดนครปฐม
7พระชินกริชแร่มีสุจินฺโณวัดลำลูกบัวคณะจังหวัดนครปฐม
8พระกิตติชัยรุผักชีกิตฺติญาโณวัดลำลูกบัวคณะจังหวัดนครปฐม
9พระมนัญชัยศรีแดงบุตรญาณธโรวัดลำลูกบัวคณะจังหวัดนครปฐม
10พระวรงกรณ์พรหมศรีติสฺสโรวัดลำลูกบัวคณะจังหวัดนครปฐม
11พระอดิศรสกุวาจารุธมฺโมวัดลำลูกบัวคณะจังหวัดนครปฐม
12พระศรัณย์แจ้งธรรมมาขนฺติกโรวัดลำเหยคณะจังหวัดนครปฐม
13พระณัฐวัตรเขียวสองห้องยโสธโรวัดลำเหยคณะจังหวัดนครปฐม
14พระประกฤษฎิ์แก้ววงษ์วาลย์ฐานํกโรวัดตะโกสูงคณะจังหวัดนครปฐม
15พระศักรินทร์ทองบุญโทเตชวโรวัดตะโกสูงคณะจังหวัดนครปฐม
16พระสรศักดิ์สามสาหร่ายสนฺติโรวัดตะโกสูงคณะจังหวัดนครปฐม
17พระวิทวัสแซ่ลี้เตชพโลวัดตะโกสูงคณะจังหวัดนครปฐม
18พระอดิลักษณ์เกตุเกสีฐานกโรวัดตะโกสูงคณะจังหวัดนครปฐม
19พระกัตพงศ์ทองมณโทสนฺตมโนวัดตะโกสูงคณะจังหวัดนครปฐม
20พระสุจิตทรัพย์พญาสิริปุญโญวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดนครปฐม
21พระฉัตรชัยเงินแย้มปญฺญาทีโปวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดนครปฐม
22พระพีรพลบุญสุขญาณเตโชวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดนครปฐม
23พระสรศักดิ์มียินดีพุทฺธสโรวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดนครปฐม
24พระธนรัตนศรีไทรจันทร์กนฺตธมฺโมวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดนครปฐม
25พระภราดรวัฒนะกนฺตวีโรวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดนครปฐม
26พระวรัญเฉลิมทัตจำนงค์วรญฺวโรวัดดอนพุทราคณะจังหวัดนครปฐม
27พระอดิศักดิ์รักษ์พงษ์อติภทฺโทวัดสุขวรารามคณะจังหวัดนครปฐม
28พระทวีหามาลาฐิตธมฺโมวัดสุขวรารามคณะจังหวัดนครปฐม
29พระนพนันท์สามทองกล่ำกตปุญฺโญวัดสุขวรารามคณะจังหวัดนครปฐม
30พระวีรวัฒน์พิมพ์รุนปยุตฺโตวัดสุขวรารามคณะจังหวัดนครปฐม
31พระศักด์ดาสวนสกุลสนฺตมโนวัดหัวถนนคณะจังหวัดนครปฐม
32พระสุนิติพงศ์เกียรประดับวุฑฺฒวํโสวัดกงลาดคณะจังหวัดนครปฐม
33พระณัฐวุฒิจวงสอนปญฺญาวุโธวัดกงลาดคณะจังหวัดนครปฐม
34พระเกียรติศักดิ์อินแสนจารุธมฺโมวัดเลาเต่าคณะจังหวัดนครปฐม
35พระศราวุฒิอินแสนอุชุจาโรวัดเลาเต่าคณะจังหวัดนครปฐม
36พระณัฐพลกลั่นพวงฐานวุฑฺโฒวัดเลาเต่าคณะจังหวัดนครปฐม
37พระมงคลพรหมสุรินทร์ฐิตธมฺโมวัดห้วยพระคณะจังหวัดนครปฐม