รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๖๐๐๔ - วัดสำโรง
ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 125 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธาตรีเปียแก้วธีรปญฺโญวัดสำโรงคณะจังหวัดนครปฐม
2พระมานะเนตรประจักษ์ฐิตกุโลวัดพุทธธรรมรังษีคณะจังหวัดนครปฐม
3พระสนธยาแดงนวลกิตฺติสาโรวัดพุทธธรรมรังษีคณะจังหวัดนครปฐม
4พระสรวิศรัตนมาตรปชฺโชโตวัดพุทธธรรมรังษีคณะจังหวัดนครปฐม
5พระเมคินโฉมงามขำอิทฺธิเตโชวัดพุทธธรรมรังษีคณะจังหวัดนครปฐม
6พระธนกรสุขผลธนปาโลวัดพุทธธรรมรังษีคณะจังหวัดนครปฐม
7พระภักดีพุ่มกำพลสมานิโตวัดพุทธธรรมรังษีคณะจังหวัดนครปฐม
8พระวิทยาสงวนศักดิ์เตชปญฺโญวัดพุทธธรรมรังษีคณะจังหวัดนครปฐม
9พระภาสกรเรืองมัจฉาปภาโตวัดพุทธธรรมรังษีคณะจังหวัดนครปฐม
10พระศุภรัตน์ม่วงโพธิ์เงินอุฏฺฐาโนวัดพุทธธรรมรังษีคณะจังหวัดนครปฐม
11พระสราวุธรอดกำพลสาทโรวัดพุทธธรรมรังษีคณะจังหวัดนครปฐม
12พระสิริสวัสดีปภงฺกโรวัดพุทธธรรมรังษีคณะจังหวัดนครปฐม
13พระประหยัดสนธิ์พรมปวโรวัดลานตากฟ้าคณะจังหวัดนครปฐม
14พระธันยพงศ์ฐิติวณิชชาเขมวีโรวัดลานตากฟ้าคณะจังหวัดนครปฐม
15พระสมผลเจริญมีอนิปฺผโลวัดลานตากฟ้าคณะจังหวัดนครปฐม
16พระอัครพลรัตนชาติชูโชติสุมงฺคโลวัดลานตากฟ้าคณะจังหวัดนครปฐม
17พระจีระชัยผัสดีอภิชาโนวัดลานตากฟ้าคณะจังหวัดนครปฐม
18พระชัยยารอดราคาอรุโณวัดห้วยพลูคณะจังหวัดนครปฐม
19พระพัทธนันท์ศิริอนันต์ชาคโรวัดห้วยพลูคณะจังหวัดนครปฐม
20พระศรายุทธิ์สิริอนันต์วชิรสรโณวัดห้วยพลูคณะจังหวัดนครปฐม
21พระมโนมัยคลื่นบรรเลงสาทโรวัดห้วยพลูคณะจังหวัดนครปฐม
22พระนนทวัฒน์พันธุ์สุรินทร์ฉนุทโกวัดห้วยพลูคณะจังหวัดนครปฐม
23พระรัฐชัยศรีบุญลือจารุธมฺโมวัดห้วยพลูคณะจังหวัดนครปฐม
24พระภูวนัยปิ่นสมนามฐิตมโนวัดห้วยพลูคณะจังหวัดนครปฐม
25พระวัชระบรรจงศิลป์ภูริปญฺโญวัดกลางบางแก้วคณะจังหวัดนครปฐม
26พระฒาลรณษ์สัตยกุลภทฺทโกวัดตุ๊กตาคณะจังหวัดนครปฐม
27พระกษิณสังขภิญโญฐานจาโรวัดตุ๊กตาคณะจังหวัดนครปฐม
28พระธนาธิษณ์ปทุมมาอภิปุญฺโญวัดตุ๊กตาคณะจังหวัดนครปฐม
29พระวีรวัฒน์จันทร์งามมานิโตวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดนครปฐม
30พระปานศักดิ์รอดถนอมจนฺทโชโตวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดนครปฐม
31พระประทินทองสมัครฐิตจิตฺโตวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดนครปฐม
32พระธำรงค์ฟักสุมณฑาสุธมฺโมวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดนครปฐม
33พระธเนศธรรมบุตรจิตฺตกาโรวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดนครปฐม
34พระทวีชัยทองเรืองอนาลโยวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดนครปฐม
35พระวราเทพโทอุบลฉนฺทธมฺโมวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดนครปฐม
36พระจุลจักรอรุณรักษาตปสีโลวัดประชานาถคณะจังหวัดนครปฐม
37พระจิระพงศ์เอี่ยนจรูญสุภจิตฺโตวัดประชานาถคณะจังหวัดนครปฐม
38พระศุธิสารแก้วงามสุทฺธิสาโรวัดประชานาถคณะจังหวัดนครปฐม
39พระสุรพันธ์รวมทรัพย์มากสุปภาโตวัดใหม่สุปดิษฐารามคณะจังหวัดนครปฐม
40พระศิววงศ์ฤทธิ์แปลกสุขิโตวัดใหม่สุปดิษฐารามคณะจังหวัดนครปฐม
41พระประกอบแสงมณีกลฺยาโณวัดใหม่สุปดิษฐารามคณะจังหวัดนครปฐม
42พระณัฐวัฒน์ธรรมชาลัยโชติธมฺโมวัดใหม่สุปดิษฐารามคณะจังหวัดนครปฐม
43พระประสพชัยกำลังเสืออรุโณวัดใหม่สุปดิษฐารามคณะจังหวัดนครปฐม
44พระยศนันท์อมรชัยฐิตธมฺโมวัดใหม่สุปดิษฐารามคณะจังหวัดนครปฐม
45พระภัทราวุธบุตรน้ำเพ็ชรฐานิสฺสโรวัดใหม่สุปดิษฐารามคณะจังหวัดนครปฐม
46พระพัสกรทองคำฐานวโรวัดใหม่สุปดิษฐารามคณะจังหวัดนครปฐม
47พระชัยณรงค์อินแขกจนฺทรํสีวัดไทรคณะจังหวัดนครปฐม
48พระโชติวัฒน์บุญธรรมโชติวฒฺฑโนวัดไทรคณะจังหวัดนครปฐม
49พระสนทิศพุ่มปรีชาสุนฺทรธมฺโมวัดไทรคณะจังหวัดนครปฐม
50พระทักษิณอินพรมเทวสิริวัดไทรคณะจังหวัดนครปฐม