รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๖๐๐๕ - วัดมะเกลือ
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประสาทจันทร์สนธิปญฺญาธโรวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
2พระปรีชาการช่างชุติปญฺโญวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
3พระสิทธิพงษ์พุดศรีปริสุทฺโทวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
4พระพุฒิพงษ์อาญาสิทธิ์ฐิตธมฺโมวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
5พระนิธิพัฒน์ช้างพุ่มจารุธมฺโมวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
6พระชัยวัฒน์รุ่งลอยกิตฺติธโรวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
7พระอภิชาติรุ่งลอยสนฺติธโรวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
8พระพิษณุคุมสติจิรธมฺโมวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
9พระพงศธรอาญาสิทธิ์ปภสฺสโรวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
10พระวุฒิรัตน์คำเจียงถิรปุญฺโญวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
11พระประจักษ์ชัยดีสวัสดิ์ปญฺญาวโรวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
12พระธนโชติแตงอ่อนชุติปญฺโญวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
13พระปุณณวิชมิ่งขวัญจิตฺตสํวโรวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
14พระศิริมัษญาณวัฒนธนาธรเมธาสิทธิ์สิริปญฺโญวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
15พระพิชัยทองชิวชยวุฑฺโฒวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
16พระวัชรพงษ์หลำรอดวชิรพโลวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
17พระภิพัฒน์จตุพรสวัสดิ์ตาลภูริปญฺโญวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
18พระอดิเทพแย้มเดชอคฺคธมฺโมวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
19พระหรินทร์เรืองศิริฐิตสาโรวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
20พระชนะชลสังวาลย์ทองวิชิโตวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
21พระจิรายุจิตรักมั่นปสนฺนจิตโตวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
22พระธนพลทองธำรงโรจน์กตสาโรวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
23พระอดิศักดิ์เดชประสาทอติภทฺโทวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
24พระบุญนิธิพ่วงจีนปริปุณฺโณวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
25พระจาตุรงค์วาจาชอบธมมฺทินฺโนวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
26พระนรินทร์พันสถานรินฺโทวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
27พระพงศ์ศักดิ์จินดานิลกิตฺติญาโณวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
28พระทศพรเมนะสินฐ์ธมมฺปทีโปวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
29พระมารุตน้อยวัดกิตฺติโสภโณวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
30พระวันชัยเร่งดาราสุภาจาโรวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
31พระธนพัฒน์คงดีธนพฒฺฑโนวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
32พระพุฒิเมธสายสวาทปุณฺณปทีโปวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
33พระวิริยะคำพญาวิริโยวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
34พระเสนาะเพ็งอุดมปญฺญาวโรวัดหทัยนเรศวร์คณะจังหวัดนครปฐม
35พระประสงค์ติยะปัญจนิตย์เตชวโรวัดหทัยนเรศวร์คณะจังหวัดนครปฐม
36พระปริญช้างพันธ์ปริชาโนวัดหทัยนเรศวร์คณะจังหวัดนครปฐม
37พระทรงชัยโชติกรณ์อธิปุญฺโญวัดสาลวันคณะจังหวัดนครปฐม
38พระทวีชัยเนียมสูงเนินโกวิโทวัดสาลวันคณะจังหวัดนครปฐม
39พระณัฐนันท์ธารีจิตรกิตฺติธโรวัดสาลวันคณะจังหวัดนครปฐม
40พระนาบุญจั่นจินดาสิรินฺธโรวัดสาลวันคณะจังหวัดนครปฐม
41พระสิรวิชญ์มาลัยปริชาโนวัดสาลวันคณะจังหวัดนครปฐม
42พระวัชระทองรักอภิญาโณวัดสาลวันคณะจังหวัดนครปฐม
43พระไกรสิทธิ์รามฤทธิ์อธิวโรวัดสาลวันคณะจังหวัดนครปฐม
44พระวัชรศักดิ์แต่งเลี่ยนวรธมฺโมวัดเทพนิมิตคณะจังหวัดนครปฐม