รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๖๐๐๖ - วัดบางช้างเหนือ
ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 142 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกรณรงค์เล็กจินดาอรุโณวัดบางช้างใต้คณะจังหวัดนครปฐม
2พระกฤตณัฐอันสมบัติกตปุญฺโญวัดญาณเวศกวันคณะจังหวัดนครปฐม
3พระกฤษณธรพรสุวรรณโชคกิตฺติญาโณวัดไร่ขิงคณะจังหวัดนครปฐม
4พระกฤษฎากรชัยคุณแดงดียสปาโลวัดวังน้ำขาวคณะจังหวัดนครปฐม
5พระกวินวัฒน์แสยงบาปกวิสฺสโรวัดญาณเวศกวันคณะจังหวัดนครปฐม
6พระกิตติบัณฑิตใคร่กระโทกวุฒิโกวัดนครชื่นชุ่มคณะจังหวัดนครปฐม
7พระกัมพลศรีสมบุญกมฺมสุทฺโธวัดดงเกตุคณะจังหวัดนครปฐม
8พระกฤษณ์นวกิจวงศ์สุนฺทโรวัดวังน้ำขาวคณะจังหวัดนครปฐม
9พระกิตติพลกลิ่นนาคกิตฺติธโรวัดท่าพูดคณะจังหวัดนครปฐม
10พระเกรียงศักดิ์เนียมหอมคุณากโรวัดจินดารามคณะจังหวัดนครปฐม
11พระเกมส์สุภาพงษ์กิตฺติปญฺโญวัดเพลินเพชรคณะจังหวัดนครปฐม
12พระเก่งกล้าแจ้งเจ็ดริ้วภทฺทจาโรวัดบางช้างเหนือคณะจังหวัดนครปฐม
13พระเกียรติชัยลิ้มสงวนวรชโยวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนครปฐม
14พระเกียรติศักดิ์สุดใจสมาจาโรวัดจินดารามคณะจังหวัดนครปฐม
15สามเณรจักรพันธุ์มณีอำพันธุ์วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
16พระจักรฤษณ์สร้อยมณีสุทฺธิญาโณวัดวังน้ำขาวคณะจังหวัดนครปฐม
17พระจักรพงศ์สุขพินิจจกฺกวํโสวัดเพลินเพชรคณะจังหวัดนครปฐม
18สามเณรจารุวัฒน์จันทร์สดวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
19พระจำนงอนุรักษ์สนฺตจิตฺโตวัดเดชานุสรณ์คณะจังหวัดนครปฐม
20พระจารุพงศ์ปักษิณมหาญาโณวัดวังน้ำขาวคณะจังหวัดนครปฐม
21พระจิรภัทรวุฒิภาณุภาคย์อติธมฺโมวัดนครชื่นชุ่มคณะจังหวัดนครปฐม
22พระจิรัฏฐ์น้อยพิทักษ์อาภทฺธโรวัดจินดารามคณะจังหวัดนครปฐม
23พระเจษฎาจินดาโสมจนฺทโชโตวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครปฐม
24พระจิระโรจน์ภิรมย์นิลอุปสโมวัดวังน้ำขาวคณะจังหวัดนครปฐม
25พระเจษฎากรอินกลัดปรกฺกโมวัดสรรเพชญคณะจังหวัดนครปฐม
26พระชัชชัยเงาจินดาฐานวโรวัดจินดารามคณะจังหวัดนครปฐม
27พระชนาภัทรทองสมบูรณ์กลฺยาโณวัดบางช้างใต้คณะจังหวัดนครปฐม
28พระชัยนริศชื่นอ่วมชวนปญฺโญวัดนครชื่นชุ่มคณะจังหวัดนครปฐม
29พระชัยเอพงษ์ดีคุณวโรวัดดงเกตุคณะจังหวัดนครปฐม
30พระชินราชกิ่งใจชิโนรโสวัดกัลยาณีทรงธรรมคณะจังหวัดนครปฐม
31พระชูเชิดสร้อยไชยชยาภิรโตวัดจินดารามคณะจังหวัดนครปฐม
32พระไชยติวัฒน์โสภาอติพโลวัดท่าพูดคณะจังหวัดนครปฐม
33สามเณรณัชพลจินดาวงษ์วัดนครชื่นชุ่มคณะจังหวัดนครปฐม
34พระญาณเวทย์สอแจ่มจิตต์จิตฺตโสภโณวัดคลองอ้อมใหญ่คณะจังหวัดนครปฐม
35พระณตเศวตเลขคุณานนฺโทวัดญาณเวศกวันคณะจังหวัดนครปฐม
36พระณัฎฐพลพิทักษ์ศิลป์เขมโกวัดวังน้ำขาวคณะจังหวัดนครปฐม
37พระณัฐกิตติ์ปู่มากปสนฺโนวัดทรงคนองคณะจังหวัดนครปฐม
38พระณัฐพงษ์เขียวพระอินทร์ปิยธมฺโมวัดหอมเกร็ดคณะจังหวัดนครปฐม
39พระณัฐวุฒิสร้อยมณีอคฺควุฑฺโฒวัดปรีดารามคณะจังหวัดนครปฐม
40พระณัฐพลขจรภพสิริธมฺโมวัดท่าพูดคณะจังหวัดนครปฐม
41พระณัฐพลกิตตินาคกำธรอนามโยวัดทรงคนองคณะจังหวัดนครปฐม
42พระเดชาบุญมีมากนฺตสีโลวัดคลองอ้อมใหญ่คณะจังหวัดนครปฐม
43พระทนงชัยอินทร์อยู่ถิรธมฺโมวัดนครชื่นชุ่มคณะจังหวัดนครปฐม
44พระติงอาวสิริธมฺโมวัดคลองอ้อมใหญ่คณะจังหวัดนครปฐม
45พระทักษิณกร่างปรีชาฐานวีโรวัดปรีดารามคณะจังหวัดนครปฐม
46พระธนชัยหมึงประเสริฐธนญฺชโยวัดทรงคนองคณะจังหวัดนครปฐม
47พระธนกรโพธิ์รักษากิตฺติปาโลวัดวังน้ำขาวคณะจังหวัดนครปฐม
48พระธนพลธาระพุฒิจิรธมฺโมวัดท่าพูดคณะจังหวัดนครปฐม
49พระธีรภัทร์เสือพยัคฆ์อนามโยวัดปรีดารามคณะจังหวัดนครปฐม
50พระธนารักษ์ชัยสมบูรณ์พันธ์ธนปาโลวัดเทียนดัดคณะจังหวัดนครปฐม