รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๐๗ - โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนายุทธสงรักษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเมธาดาจุ้ยเริกโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวิศรุตช้างน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงโยษิตาเกตุคำโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกฤตเนียวโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธรรมวัฒน์อินทรเกษมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพุฒิพงศ์ทรัพย์สมบัติโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัมรินทร์พิพัฒน์นาวินโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกศวดีศรีภุมมาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิสารัตน์สืบบุกโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวริษฐาคมสันโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวัฒน์จันทะพินิจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีรภัทรศรีสวยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลิสราบึงแก้วโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอลิญสังข์เฉยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพชรดนัยรอดภัยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชญานันท์จันทะพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธนภรณ์หินแก้วโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนันทิกานต์ตู้แก้วโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปลื้มกมลกระดังงาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัศวินแสงชัยชนะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชิติพัทธ์มูลสิงห์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภวิชญ์ไชยสุทธิ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐฐิญาภรณ์เซี่ยงม้าโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทัศนาวดีสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศุภจิรามีพิมลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุธาสินีแก้ววันนาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกองพลศรีปัญญาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพลปานธรรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนรวิชญ์ทินรุ่งโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรรวินท์โพธิ์พันศรีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลิสราทับบุรีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิษณามณีมีมานะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปพิชญาช่างเจริญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชระพรสัมกลางโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุพิชชาทรัพย์ไพบูลย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิรัชชาสามงามนิ่มโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเนตรชนกทวีทรัพย์บริบูรณ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมนภาอาสานอกโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรสรินขันทองโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัตนาวลัยแม้นทิมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนราวิชญ์จอมมาลาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอภิญญาแซ่ตันโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี