รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๑๑ - โรงเรียนถาวรวิทยา
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 351 ถึง 400 จาก 466 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
351ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัชชาปาลาศรีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
352ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพุฒิพงศ์บรรเทาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
353ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรณภพทองอิ่มโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
354ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปณัยศักดิ์เนื่องสกุลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
355ประถมศึกษาป.๖เด็กชายถิรพุทธิ์กลิ่นจำปาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
356ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุณัฐดาคำสิงห์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
357ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญพัชญ์ปลูกฝังโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
358ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรวัตรศรีเมืองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
359ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยธิดาดวงอานนท์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
360ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทพัทธ์เซี่ยงจงโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
361ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติวัสส์ท้าวฮ้ายโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
362ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัครพนธ์กรรณแก้วโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
363ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทกรสายมาอินทร์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
364ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวริศาแจ้งสว่างโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
365ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรตามีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
366ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกวินภพเส็งดอนไพรโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
367ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชมณฑ์ชมเชยโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
368ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิชชากรสิทธิ์ธิสุนทรโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
369ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมรภัทร์บุญสุวรรณ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
370ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนโชติตามีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
371ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิดานิ่มน้อยโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
372ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกมลภพปาณะบรรจงโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
373ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐานวัฒน์ภุมรินทร์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
374ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญธิดาดาวเรืองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
375ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรศยาลิ้นจี่โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
376ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์นิภาพึ่งไทยโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
377ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารยาแพ่งบรรเทาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
378ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเตชินท์ประสมทรัพย์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
379ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตตรีสารศรีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
380ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอติวิศว์บุญธรรมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
381ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติณัฐเนียมสดโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
382ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพวิชญ์พึ่งกุลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
383ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริศราบุญเกิดโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
384ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเณชยาบุญหนุนโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
385ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวายุลาศรีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
386ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวนิดาอย่างใจนึกโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
387ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทร์แซ่หย่างโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
388ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัทธดนย์บุญโตโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
389ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุญญพัฒน์ไกรเทพโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
390ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิณญาภาบัณฑิตโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
391ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรกันธิยาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
392ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติธรเกตุแก้วโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
393ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันท์นภัสม่วงงามโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
394ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณฐวัฒน์ดิษฐ์คำเหมาะโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
395ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญติชาวรรณทองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
396ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทักษิณางามขำโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
397ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภชัยใชฮะโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
398ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรภัทรประทีปโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
399ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเนรัญพิรักษาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
400ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัยยิกาวีฐ์วาจาอ่อนโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี