รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๑๑ - โรงเรียนถาวรวิทยา
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 466 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิเชษฐ์คชวงษ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงหฤทัยชนกโคตะดีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศ์ชยุตม์ซุยลาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชวรรณสิทธิสรโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรสินสกุลศิลป์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวีรกานต์เนียมหอมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภคอรศศิวิมลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรชนกภัทรโภคาธรโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรินทร์บุญเต็มโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ปิ่นเกตุโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลรัตน์ชลิตภิรัติโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันท์ชพรกระดังงาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติบรรจงรักษ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนนพรกองเนียมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายโศธนพงษ์ฉ่ำเกตุโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปรีชญาถาวรชาติโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยนันท์แซ่เอ็งโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเรณุกาโตไตย์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกุลภาภรตันธนะชัยโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลงามเมืองปักโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกิตญาภรณ์เพ็ชร์กล้าโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิชญาประเสริฐโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรวาตรีบุญประสานโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชาคำวงศ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนวรัตน์รีรัตน์ไชยกุลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเนติมาสมประสงค์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาภัทรเที่ยงธรรมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรวิศหัสชัยโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภิญญามาศเจริญสุขโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชพงศ์จันทร์ดีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิชาภาเนตรสว่างโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณชพลบุญสมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนาภัทรปุญญปีติมาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรสุขโยธินโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงตีรณาพุทธเจริญโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิตาภรณ์กุลกัญญาไตรสินโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยธิดาบุญชูเชิดโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธนันด้วงปลีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยุทธศักดิ์วันเย็นโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรประเสริฐศรีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศินีเพชรัตน์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเพ็ญนภาสาหร่ายโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปภังกรวงษ์สมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิถีพรหมซุยลาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภคอรแสงนิลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงยุพาเดชรุ่งโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐกานต์ภุมรินทร์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวริศราจุลปานโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐณิชาสินชัยโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคณิศรธำรงค์สกุลศิริโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี