รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๒๖ - โรงเรียนศรีอุปลาราม
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 56 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคณาธิปคุ้มประทุมโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นายทศพรวุฒิศิลป์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณภัทรบุญพิทักษ์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพลเหลืองดอกไม้โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลธ์รักการดีโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสพลดนัยเอี่ยมโยธาโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรเกษมโสตรโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนิภา-โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสนั่นส่วนเสน่ห์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพุธิตาเดชะโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุกฤษฏิ์ขาวสะอาดโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสาครสีแจ่มโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชุติมาพันธุ์นาคโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓นายทินภัทรภัทรยุคลธรโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญกาญจน์ใบไม้โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐภัทรคงช่วยชาติโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลภัสธรรวมยอดโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปนัดดาเจียงเจิมโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรดนัยบัวหลวงโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมนัญชยาบุญรอดโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ปรึกษาโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิริรัตน์-โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวาสิตาหอมจันทร์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพะยุงศักดิ์หวานฉ่ำโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจันทิมา-โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชริดาราชบรรดิษฐ์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพาขวัญนิ่มน้อยโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเพชรชนกคล้ายมีโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชญานิษฐ์กาจธัญกรณ์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภกรสวนทองโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปานดาวไม่ปรากฎโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทักษ์ศุภกิจโกศลโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวาสนาพรุ่มดีโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนศักดิ์แป๊ะวัฒนาโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายญาณวุฒิเกียรติสารโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอิทธิกรจันทร์นาคาโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติศักดิ์มะโหฬารโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกษิราสิมมาลีโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลศิริกาญโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงตาหวาน-โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนภัทรพันนามโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนิ้ง-โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธีร์ธวัชราศรีโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภูธเนศตุงคะบูรณะโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงยุทธนายลพันธ์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนุภัทรไชยโชติโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานิศถิ่นห้วยแก้วโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัคนันท์สุขกรมโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมณีรัตน์สุขนิตย์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสาเมตตา-โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี