รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๕๙ - โรงเรียนวัดท่าล้อ
ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทัพพ์ชัยบุญยังโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทวีเหมพันธ์โรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายก้องนรินทร์พวงมาลัยโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสงกรานต์พรหมมาโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศธรละมูลมอญโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์สุภารสโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอาทิตย์ปิ่นตุรงค์โรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศินิภาพวงแก้วโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอุ้มบุญเหมพันธ์โรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทราพรละมูลมอญโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาศุมินกากะนิกโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนิษฐาท้าวกัลยาโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิลากรณ์พัฒนรักโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิสิทธิ์ศรณรงค์โรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตศิกรจารุณโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทวีชัยแย้มสร้อยโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิรักษ์อุณฤสายโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรุ่งโรจน์บุญเกิดโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงน้ำทิพย์ต้นทองโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภาดานุ่มศิลปโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายแตงกวาไม่มีนามสกุลโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจี-โรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอชิรญาสายรถโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพนธ์ไข่ลือนามโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนทัตสิทธินามโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกวลินหงษ์พงษ์โรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโทนไม่มีนามสกุลโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงซินไม่มีนามสกุลโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนาธิปนิลขาวโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุวงษ์สุนทรโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัมพลพลอยมุกดาโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนดลสืบปั่นโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์สอาดวงษ์โรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรพรรณรายโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตอินทรวัฒนาโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรยุดาทองอยู่โรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี