รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๖๒ - โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน
ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณิชกุลบุนมานโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรณัฐสุวรรณเวชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพัดตราใจสุขโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแสงตะวันมีลาภโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกานต์รื่นจิตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันยพรคันทะพลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรมนพงษานุสรณ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิชาภาวันเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมณฑกาญจน์แดงกลับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญธิดาหิรัญกุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิชาติทศประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุกลวิตม์เหลืองสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฉัตรินกลั่นชื่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายโกสิณเจียรศิลานุวัตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรเทพวังรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนฤเบศปานคำโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุชาติบัวกลิ่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรเมศล่องลอยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรพลคงดีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทินภัทรกิ่งเนียมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรศักดิ์บัวแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐกมลแก้วชัยสูญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐศิลป์ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกฤติยาภาจุลเวชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริศราละกำปั่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิ่นมุกแซ่อึ้งโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฎฐกานต์ล่องลอยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทิชารอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฑิมพิกาซิขเขโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเพียงขวัญแม้นบุตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรจิราชิ้วบุตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพลรื่นจิตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปฐวีวันเจริญณโยธินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิเทพอาจคงหาญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาคิณทร์วีระนันท์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุทัศน์เมืองมิ่งโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุรกรท้วมหลำโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรยุทธ์รื่นจิตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจุฑามาศแม้นเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญ์สิณีเหลืองสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิวิมลอาญาเมืองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมัทนาบุญศิริโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยพลสุขภิญโญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปวีณ์ธิดาขามรัฐโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันตภูมิพุ่มมาลีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี