รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๗๓ - โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 96 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรทราจันทร์ตรีโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาขุนเทพโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิริเอี้ยงรอดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไอลดาชิ้วบุตรโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิชาโตโสมโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยุทธพรชัยวิรัตน์จันทร์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐนนท์อัคเภทโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญชนกแถมมีโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐฑวดีรัตน์แดงโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัตรดวงเกิดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทพัทธ์พานเจริญโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณิศาจันทร์จำนงค์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนรวิชญ์พยัควงษ์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชรพลเด่นวงษ์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตภณภุมมาโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุกินรีชำนาญธุระกิจโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมณฑลเซ็งสวยโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันธพรเซี่ยงหว็องโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพเกล้าศรีบุญจันทร์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดวงกมลรุจิยศพัฒน์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนรีสร้อยฟ้าโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรเท่าเทียมโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิชิตชัยสวัสดิ์สายโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพรรณณีมีประเสริฐโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสวรินทร์โสมกุลโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเดชาวัตดอนเจดีย์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนโชติเซียวสุรัตน์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวันพัสตร์ทรัพย์อินทร์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเยาวภาโพธิพิพิธโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรากรพยอมพันธ์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรภัทรมั่นคงโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฉลองจำปาเกตุโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพัฒน์สมเล็กโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุธาสินีวงศ์วณิชวัฒนะโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะพลแสงใหญ่โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวดลแย้มพลายดีโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะชัยสีสวัสดิ์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญฤดีดอนบุญไทยโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงษกรพัฒนมาศโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคภูมิอาวะศรีโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรติรสแซ่โง้วโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐณิชาแม้นจิตต์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสหรัฐทัพบำรุงโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรรศมาโนชโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธานินสุขสินโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรรุยันต์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรสิฐว่องประเสริฐโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนราชย์ภูรีวิลาสโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติเดชกาญจนธรรมศิริโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรนิยมพันธ์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี