รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๙๑ - โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 114 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจริญชัยลีมหาทิมโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณิชคุณอายุเจริญโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคินลิขิตธรรมนิมิตโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริพัฒน์มงคุณแก้วโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอธิชพลอยสีโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะพลสาสุขโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคินตับเป้อโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์โสดาวังโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรุ่งโรจน์ธนูคำโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจริญวิชญ์อรุณขจรศักดิ์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรวิชญ์โชคชัยโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัณณวัฒน์มะลิแย้มโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์พุทธรักษีโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญารัตน์จงสมบูรณโภคาโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปพิชญาคงเจดีย์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิวิมลแซ่อึ๊งโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริศราแจ่มแจ้งโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัสสรปั้นบุญโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรทิพย์กรุดแก้วโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวิตาปีตวัฒนกุลโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเปาวลีเสาวดาโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันติชาคำชื่นโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชาภัทรษรสกุณีโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณลิภัทรกรุดแก้วโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖นางสาวอทิตะยาตันติวัตรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอชิรญาศรีนวลโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกรัตน์ร่องบุตศรีโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนภัสใหญ่กสิกรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุวิจักขณ์จันทพรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอณิมารอดโผนโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพนภัสลิ้นทองโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชุติพนธ์คุ้มกันโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุญฤทธิ์พันธ์ชูโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนดลหมื่นจรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพัฒน์คงทองโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรภัทรเอกจีนโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยวัฒน์ดำทะมิสโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖นายอติเทพทองสุขโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงติณณาปานบุตรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งทิพย์พึงประสพโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสัตตบงกชอ้นทองโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิญญาแสงดาวโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญข้าวสุขขีโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิณัฐตาไพสีโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริวิมลกรุดแก้วโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญชนกพุทธธรรมโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปารมีฉิมพาลีโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนิษาพ่วงถ้ำโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาลิตาพัชรโสธรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวินตราใจอารีย์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี