รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๑๑ - โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 102 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธเนสจงกลกิจวิวัฒนาโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์คำจูโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัชทรผิวผ่องโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอาทิตย์เซี่ยงฉีโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิริโรจน์โสภาโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมเหศวรหนูหว่างโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษดาหวังดีโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุทธิภัทรเพ็งนามโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราวรรณบุตอินทร์โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญธิดาประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุขุมาภรณ์เนื้อแตงเย็นโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสมิตาไชยาโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤติมาส่วนบุญโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแพรวาอยู่แป้นโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐริกาจำนงสุขโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรกรัณย์เกตุแก้วโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรกรพรมทิพย์โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคินแซ่อื้อโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)วัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิกรคำท้าวโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)วัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทินกรบุญแก้วโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)วัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรกุลพรหมสอนโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)วัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์สีนิลโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)วัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรัชยาช้างพลายโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)วัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจินตนาเซี่ยงฉินโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)วัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัชติกาญจน์เข้มแข็งโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)วัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาลิตาวงสุวรรณ์โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)วัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพลตันทรัพย์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรินทรม่วงงามโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิพงษ์พูลเกษมโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัญญาศรีจันทร์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศราวุฒิสงวนพันธ์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจีร์ปกรณ์พสุทรัพย์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิไชยวงศ์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงหนึ่งธิดาทายาโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยดาปุ้มไสวโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกษศิริจุลสำราญโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแก้วกาญจน์ตาลเจริญโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทิชาทองอิ่มโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณรงค์เพียรทองโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนฤเบสแบบกันโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณรงค์ธรรมศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภโชคนกขุนทองโรงเรียนวัดเขาตะพั้นวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรณัฐอภิลักลิขิตโรงเรียนวัดเขาตะพั้นวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรพัฒน์เล่าทรัพย์โรงเรียนวัดเขาตะพั้นวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรโพธิ์ทองโรงเรียนวัดเขาตะพั้นวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิไรวรรณวรรณเสนโรงเรียนวัดเขาตะพั้นวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้ำฝนตันเจริญโรงเรียนวัดเขาตะพั้นวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรศักดิ์สำเภาโรงเรียนวัดเขาตะพั้นวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรวัฒน์ด่านกระโทกโรงเรียนวัดเขาตะพั้นวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุทองยุติโรงเรียนบ้านหนองหินวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี