รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๑๓ - โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิสะแกงามโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นายภาณุเดชนุชคุ้มโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธราดลปิ่นสุวรรณ์โรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓นายกิตติศักดิ์กล่อมวงค์โรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัศวินสาลีผลโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐกิตต์บุญเกลี้ยงโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรหน่อแก้วโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓นางสาวภัสสรล้อสกุลโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิภัทรอ่วมสนโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพรพิมลอิ่นปิ่นโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงตรีชฎาพิมพ์จักร์โรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเบญจทรัพย์มั่นคงโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุณยานุชธนยศพรโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกวรรณอิ่มเอิบโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันต์กมลปิ่นสุวรรณ์โรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญาณัฐวิสุลาโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรนภาพรหมชนะโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชื่นนภาจรรยาธรรมโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภณัฐชิวปรีชาโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพนธ์ฉายศรีโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทร์มีเงินโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุเมธแซ่ตันโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตชินท์อู่คชสารโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจีรวัฒชญานันทกุลโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอเล็กมุลาลินน์โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฉัตรชัยลิ้มเลิศสกุลชัยโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ท้วมผึ้งโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวัชราภรณ์ปราณีสัตย์โรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิติพนชูชาติโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปรียาภรณ์ใจแก้วโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนันธิวาชัยยะโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปิยะดาชัยวงษ์โรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศภัทรผุสดีโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรรณกรมูลหลวงโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิธิกานต์สมรูปโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธิติศักดิ์อาษาโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิรดาคล้ายทองโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปัณณวัฒน์ปลิวเหม็นโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธชณัฐบุญนาคโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนิรัชพรแตงอ่อนโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมนต์มนัสด้วงสุ่มโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันทกานต์บุญอนันต์โรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลจิตฤทธิ์โรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิทธิโชคศรี่เอี่ยมโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชมพูนุชแก้วเมืองกาญจน์โรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรินวังมะนาวโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชชีรีย์จงศิริภัควัฒน์โรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธันวาศรีเอี่ยมโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภมาศทิพย์วงษ์โรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภวิชญ์ปรางค์ชัยภูมิโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี