รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๑๓ - โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูวนันเวรุวาปีโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสนธยาบุญคุ้มโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูวดลพรมหญ้าคาโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรพีภัทรพันธ์เพ็ชรโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณพกาญจน์จันทร์วิไลเจริญโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓นายปวเรศวงศ์มิตรโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสันติศรีจันทร์โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓นางสาวประภาดาสมรูปโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันตามุลาลินน์โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิไลวรรณรุ่งเรืองโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิประภาสมรูปโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนปาภาธนกำโชคชัยภัทรโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติภพศรีจันทร์โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิงหาสกุณีย์โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงหัสยาดอกนางแย้มโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาคริยาวงษ์จันทร์ดีโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญจรัตน์แซกรัมย์โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแพรวาจันทร์ดีโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิชัยรักษาเชื้อโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชมพู่-โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวีญา-โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเมษา-โรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรพันธ์เสลานนท์โรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพพลกาบแก้วโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัญจพลพวงทองโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวธัชวรรณะโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอุดมโชคศรีจันทร์โรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุขโชคมหานิยมโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวินตาจรรยาธรรมโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิตินันท์ศรีสุธาลักษณ์โรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชานันท์วิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิติมาวอนเพียรโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอทิตยาบรรจบกาญจน์โรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิพัทธ์สุโขโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจริยาท้าววิบูลย์โรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาภัคเหรียญเพชรโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนริศรารอดคล้ำโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี