รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๓๓ - โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 102 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๓เด็กชายภูมิรพีภัควิชชากรกุลโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๓เด็กชายชัยวัฒน์-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๓เด็กชายจิณณทัตเปรมสุขสกุลโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๓เด็กชายชาครีย์-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธีรเดช-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๓เด็กชายพงษ์พัฒน์คร้ามธงชัยสกุลโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๓เด็กชายวิชาญ-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธนกรนิธิโยธากุลโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๓เด็กชายรณภัฎผดุงไทยธรรมโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงพิวดาว-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงกมลชนกภัทรดำรงธรรมโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงพรรษา-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงวิภาพร-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงพรนชาครองพิมลมาศโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงนิตยาคร้ามธงชัยสกุลโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงสุกัญญา-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงอัญชลี-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงนันธิตาตะบุตรโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงรัตชนีกรโชคพุ่มเจริญโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๓เด็กชายตนุภัทร-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธีรภัทร-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๓เด็กชายภาณุวิชญ์-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๓เด็กชายอนุรักษ์-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๓เด็กชายจิระเดชอยู่สุขโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๓เด็กชายพงษ์ศักดิ์สุรกิตต์โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธนวัฒน์-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๓เด็กชายภัทร-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๓เด็กชายกิตติ-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๓เด็กชายชฏายุ-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธนาวุฒิ-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๓เด็กชายสมชาติ-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงณฐธิชาคงมีโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงชญานุชธิวาศิลป์โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงประภาพรคร้ามธงชัยสกุลโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงวิดาภรณ์วิศรุตโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงจู-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงชุดา-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงหวานเย็น-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงเอวดีธนนิธิจินดาโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงปีใหม่เขตภูมิธรรมโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๓เด็กชายจิรายุเจริญบุญรัตนพิไลโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๓เด็กชายสิทธานิธิโยธากุลโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๓เด็กชายศราวุธสกุลวังสุขโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธนาวัฒน์คัดทะนามโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธีรเมธสุกใสโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๓เด็กชายวีรพัฒน์เจริญรัตนผลกุลโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๓เด็กชายยศชนินทร์ขวัญชัยวีรางกูลโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๓เด็กชายบริภัทรบุตรนาแพงโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๓เด็กชายพีรภัทรเชื้อจำพรโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงสุนิสาเฉลิมกานต์กุลโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี