รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๓๗ - โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 57 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายก้องฉัตรทองใบโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทินภัทรชโนทัยวัฒนาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรทัดพิทักษ์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนรวีร์ใสกระจ่างโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปานชัย-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรเดชบุราครโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรวินทร์กัญจน์บุญเจริญโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีรเทพ-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิรวิชญ์คนคมโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรภัทรสุทธิรักษ์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรวิทย์ปูนินโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรวัสบุญทันโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวายุขจรเวสารัตน์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาธิปบุญนารักษ์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุพงษ์สิงวารีโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกร-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกาญจน์ศิริหยองเอ่นโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขัตติยานีแซ่กวางโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชนันท์ศรีสมุทโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐกานต์บุญชูโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐณิชาโสตทิพย์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญวีประกอบแสงโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปณาลีครองพิไลสกุลโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัตร์สโยธรประดับทองผาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเอวา-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชมพู่-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญาศิริมงคลพันธ์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัชชาบุญเลิศผาใจรักษ์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริยากรจันทะวังโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแก้วตารอดภัยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชาติภูมิทักษวีร์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฒวุฒิจำปาแก้วโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวัฒน์นิยมทรัพย์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวีสร้อยสุวรรณโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยะภัทรสงเคราะห์สุขโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีระพลบุญขาวโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภจักษณ์สวาสนุชโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวันชัย-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติกรบุญธรรมโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทินภัทรพลอยนิลโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเตชธรรมทะสมโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชาย-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสร-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญ์วรา-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันญา-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยนุชกระบินโรจน์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญา-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมนวรินทร์เจริญผลโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลัดดา-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริศราจันทะเหลาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี