รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๑ - วัดโศภนาลัย
ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ แพร่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 88 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมณฑวรรษสมีนางมณฺฑิตธมฺโมวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
2พระชัยยนต์วังกาษรยนฺตชโยวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
3พระประสงค์ทองลือสุวณฺณกตฺโตวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
4สามเณรวีระชัยโพธีวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
5สามเณรพุฒิพงษ์ศรีหะไตรวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
6สามเณรกิตติพงษ์ชัยเสนาวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
7สามเณรอภิวัฒน์ไชยศรีเมืองวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
8สามเณรธนาธิปอินธะวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
9สามเณรศุภโชคเก๊นชัยภูมิวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
10สามเณรภูมิพัฒน์ศรีอุดมวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
11สามเณรฐิติคุณอุ่นตาลวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
12สามเณรศุภชัยทองใจวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
13สามเณรธัญกรกำยานวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
14สามเณรธีรกานต์ใจบุตรวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
15สามเณรอดิศรสาฝั้นวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
16สามเณรปธิญญานันทะมิตวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
17สามเณรภูริวัฒน์สิงห์ขามวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
18สามเณรกานต์คงคะรักวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
19สามเณรวายุคงรักวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
20สามเณรกล้าใหม่แบนแดงวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
21สามเณรศุภกรณ์ไชยสอนวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
22สามเณรธีรพงษ์อุตต๋าวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
23สามเณรธีรภัทรเหลืองสง่าวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
24สามเณรพัชรพลจีนะพันธ์วัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
25สามเณรณัฏฐ์เหมวันวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
26สามเณรจิรายุชัยมงคลวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
27สามเณรปิยพงค์จิตประสารวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
28สามเณรวุฒิชัยอินทร์ชูวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
29สามเณรภาสนุกกาบคำวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
30สามเณรไตรรัตน์ลักษณะวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
31สามเณรสิริชัยเงือกน้อย-วัดพระธาตุช่อแฮคณะจังหวัดแพร่
32สามเณรวรกิตติ์จันคำ-วัดป่าแดงคณะจังหวัดแพร่
33สามเณรธีรโชติเป็นสุข-วัดป่าแดงคณะจังหวัดแพร่
34สามเณรณัฐรัตน์โสไกร-วัดป่าแดงคณะจังหวัดแพร่
35พระกิตติสักดิ์สอนเสนาสิริปญฺโญวัดต้นไคร้คณะจังหวัดแพร่
36พระภาณุสิทธิ์ทะสนโสธโนวัดธรรมเมืองคณะจังหวัดแพร่
37พระเผด็จสำเร็จผลสิทฺธิธมฺโมวัดดอนแก้วคณะจังหวัดแพร่
38สามเณรอำนาจศักดิ์สุขปัน-วัดพันเชิงคณะจังหวัดแพร่
39สามเณรกิตติภพหวังใจ-วัดพระธาตุจอมแจ้งคณะจังหวัดแพร่
40สามเณรพิษณุประมูล-วัดพระธาตุจอมแจ้งคณะจังหวัดแพร่
41สามเณรปฐพลกวางบ้าน-วัดมงคลถาวรคณะจังหวัดแพร่
42สามเณรสรศักดิ์ทองภู-วัดดอนแก้วคณะจังหวัดแพร่
43สามเณรณัฐวุฒิกระจ่างแก้ว-วัดดอนแก้วคณะจังหวัดแพร่
44สามเณรศุภกรเดชพรห์ม-วัดดอนดีคณะจังหวัดแพร่
45พระปกรณ์เกียรติอุทธิยาธิติโกวัดชัยมงคลคณะจังหวัดแพร่
46พระศักดิ์ปฐมชุมภูยาละถิรจิตโตวัดวังเย็นคณะจังหวัดแพร่
47พระประชานาคราชสุขุมาโลวัดสุนทรนิวาสคณะจังหวัดแพร่
48สามเณรเทวฤทธิ์สิมะวงษ์วัดชัยมงคลคณะจังหวัดแพร่
49สามเณรธนัทกฤษฎ์เอียดขันตีวัดชัยมงคลคณะจังหวัดแพร่
50สามเณรต้นกล้าตาคำตาวัดร่องฟองคณะจังหวัดแพร่