รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๒ - วัดวุฒิมงคล
ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น แพร่

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกลวัชรพุ่มพวงวัดสร่างโศกคณะจังหวัดแพร่
2สามเณรจรุงกดแปงวัดดอนชัยคณะจังหวัดแพร่
3สามเณรชัยชนะมากศรีวัดสูงเม่นคณะจังหวัดแพร่
4สามเณรณัฐพงศ์อินอุ่นเมืองวัดดอนมูลคณะจังหวัดแพร่
5สามเณรปพนสรรค์สุวรรณ์ศรีวัดกาศใต้คณะจังหวัดแพร่
6สามเณรพงษ์เพชรขยายเสียงวัดศรีดอกคณะจังหวัดแพร่
7สามเณรพชรพลมะโนรัตน์วัดกาศใต้คณะจังหวัดแพร่
8สามเณรศุภชัยมณีวรรณ์วัดดอนมูลคณะจังหวัดแพร่
9สามเณรสุทธาวาสกางกั้นวัดสร่างโศกคณะจังหวัดแพร่
10สามเณรทีปกรอู่เงินวัดพระธาตุดอนแก้วคณะจังหวัดแพร่
11สามเณรอนันตชัยปัญญายงวัดพระธาตุดอนแก้วคณะจังหวัดแพร่
12สามเณรชนะพลกำรูปวัดพระธาตุดอนแก้วคณะจังหวัดแพร่
13พระพันฤทธิ์ต๊ะพันธ์วรสทฺโทวัดสบสายคณะจังหวัดแพร่
14พระทวินภพคำสุกกตปุณโญวัดช่องลมคณะจังหวัดแพร่
15สามเณรกฤษกรณ์กอบกำวัดบวกโป่งคณะจังหวัดแพร่
16พระนครใจคำอภิวฒฺโณวัดบวกโป่งคณะจังหวัดแพร่
17พระคำพายจินดาขัดผาสุโกวัดบวกโป่งคณะจังหวัดแพร่
18พระภาณุมาศพรหมจันทร์ปญฺญาวุโธวัดหาดลี่คณะจังหวัดแพร่
19พระนุกูลเกลี้ยงดีอตฺถยุตโตวัดโชคเกษมคณะจังหวัดแพร่
20สามเณรธนินทร์พระคำลือวัดร่องกาศใต้คณะจังหวัดแพร่
21สามเณรกรฐยศกรแก้วมาวัดร่องกาศใต้คณะจังหวัดแพร่
22พระสุริยะศรีทนอินฺทวีโรวัดศรีสว่างคณะจังหวัดแพร่
23พระอนุพงศ์ศรีพรหมชัยอคฺคธมฺโมวัดศรีสว่างคณะจังหวัดแพร่
24พระจักรกฤษณ์อวนวังอธิจิตโตวัดช่องลมคณะจังหวัดแพร่
25พระอำนาจสุทธิประภากุสลจิตฺโตวัดวังวนคณะจังหวัดแพร่