รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๖ - วัดพงป่าหวาย
ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย แพร่

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพุฒิพงษ์ผูกจิตรวัดพงป่าหวายคณะจังหวัดแพร่
2สามเณรพีระวัฒน์จำได้วัดพงป่าหวายคณะจังหวัดแพร่
3สามเณรธนากรจำนงค์ทองวัดพงป่าหวายคณะจังหวัดแพร่
4พระสุรเชษฐ์-สุรปญฺโญวัดเด่นทัพชัยคณะจังหวัดแพร่
5พระกิตติศักดิ์แปงใจชุตินฺธโรวัดเด่นทัพชัยคณะจังหวัดแพร่
6พระวีระพงศ์สุดใจขนฺติธโรวัดจอมคีรีชัยคณะจังหวัดแพร่
7พระสมศักดิ์หล่ายสองทีปงฺกโรวัดจอมคีรีชัยคณะจังหวัดแพร่
8พระขจรศักดิ์ปราสุวรรณกตปุญฺโญวัดพงป่าหวายคณะจังหวัดแพร่
9สามเณรอิทธิพลมุติภัยวัดจอมคีรีชัยคณะจังหวัดแพร่
10สามเณรอดิศักดิ์เวียงคำวัดแม่ยุ้นคณะจังหวัดแพร่