รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๗ - วัดสัมฤทธิบุญ
ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น แพร่

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวชิรพงศ์ปองณิศสุรางค์วชิรปญฺโญวัดศรีสูงกลางคณะจังหวัดแพร่
2พระเฉลิมพลจากเมืองพร้าวกตปุญฺโญวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
3พระกฤษฎาจันประเทืองฐานวโรวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
4พระสันติโสธรถาวรจิตโตวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
5พระธัชวัชรเถลิงสมบัติชาครธมฺโมวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
6พระธนกรอินต๊ะนุขนฺติพโลวัดพระธาตุพระกัปป์คณะจังหวัดแพร่
7พระศรัญญูต๊ะปันธมฺมวโรวัดพระธาตุพระกัปป์คณะจังหวัดแพร่
8พระทิมแก้วกามูลจนฺทโชโตวัดวังขอนคณะจังหวัดแพร่
9พระวิษณุสุยะแก้วอมโรวัดค้างคำปันคณะจังหวัดแพร่
10พระคมกฤษสีอ้ายฐานวุฑฺโฒวัดจิตตวิเวการามคณะจังหวัดแพร่
11สามเณรไพบูลย์ทองดอนน้อยวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
12สามเณรณัฐภัทรสาสีวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
13สามเณรณัฐวัฒน์บุญเจริญวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
14สามเณรธีรวัฒน์กันเอ้ยวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
15สามเณรวีรภัทรโม้หมั้นวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
16สามเณรอนุชาบุญมาวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
17สามเณรภัทชกรณ์แสนยศวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
18สามเณรโกวิทโกพลรัตน์วัดแม่เกิ๋งคณะจังหวัดแพร่
19สามเณรวัชรณันท์คำแสนโคตรวัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
20สามเณรศุภณัฐเจื้อยแจ้ววัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
21สามเณรธาวินจันทร์เผือกวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
22สามเณรณัฐพลพลอยศรีวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
23สามเณรเอี่ยมปัญญาเพ็งแจ่มวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
24สามเณรตนุภัทรเทพจันทร์วัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
25สามเณรเอกวิญญ์แก้วรักษาวัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
26สามเณรจีรศักดิ์เกตุโทนวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
27สามเณรปภาวินชุ่มทิพย์วัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
28สามเณรธนากรเครือสายคำวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่