รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๗ - วัดสัมฤทธิบุญ
ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น แพร่

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษฎาจันประเทืองฐานวโรวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
2พระคมกฤษสีอ้ายฐานวุฑฺโฒวัดจิตตวิเวการามคณะจังหวัดแพร่
3สามเณรจีรศักดิ์เกตุโทนวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
4สามเณรณัฐพลพลอยศรีวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
5สามเณรณัฐภัทรสาสีวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
6สามเณรณัฐวัฒน์บุญเจริญวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
7สามเณรตนุภัทรเทพจันทร์วัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
8พระทิมแก้วกามูลจนฺทโชโตวัดวังขอนคณะจังหวัดแพร่
9พระธนกรอินต๊ะนุขนฺติพโลวัดพระธาตุพระกัปป์คณะจังหวัดแพร่
10สามเณรธนากรเครือสายคำวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
11พระธัชวัชรเถลิงสมบัติชาครธมฺโมวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
12สามเณรธาวินจันทร์เผือกวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
13สามเณรธีรวัฒน์กันเอ้ยวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
14สามเณรปภาวินชุ่มทิพย์วัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
15สามเณรภัทชกรณ์แสนยศวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
16พระวชิรพงศ์ปองณิศสุรางค์วชิรปญฺโญวัดศรีสูงกลางคณะจังหวัดแพร่
17สามเณรวัชรณันท์คำแสนโคตรวัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
18พระวิษณุสุยะแก้วอมโรวัดค้างคำปันคณะจังหวัดแพร่
19สามเณรวีรภัทรโม้หมั้นวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
20พระศรัญญูต๊ะปันธมฺมวโรวัดพระธาตุพระกัปป์คณะจังหวัดแพร่
21สามเณรศุภณัฐเจื้อยแจ้ววัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
22พระสันติโสธรถาวรจิตโตวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
23สามเณรอนุชาบุญมาวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
24พระเฉลิมพลจากเมืองพร้าวกตปุญฺโญวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
25สามเณรเอกวิญญ์แก้วรักษาวัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
26สามเณรเอี่ยมปัญญาเพ็งแจ่มวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
27สามเณรโกวิทโกพลรัตน์วัดแม่เกิ๋งคณะจังหวัดแพร่
28สามเณรไพบูลย์ทองดอนน้อยวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่