รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๗ - วัดสัมฤทธิบุญ
ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น แพร่

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรธีรวัฒน์กันเอ้ยวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
2สามเณรวัชรณันท์คำแสนโคตรวัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
3สามเณรธาวินจันทร์เผือกวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
4พระกฤษฎาจันประเทืองฐานวโรวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
5พระเฉลิมพลจากเมืองพร้าวกตปุญฺโญวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
6สามเณรปภาวินชุ่มทิพย์วัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
7พระศรัญญูต๊ะปันธมฺมวโรวัดพระธาตุพระกัปป์คณะจังหวัดแพร่
8สามเณรไพบูลย์ทองดอนน้อยวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
9สามเณรอนุชาบุญมาวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
10สามเณรณัฐวัฒน์บุญเจริญวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
11พระวชิรพงศ์ปองณิศสุรางค์วชิรปญฺโญวัดศรีสูงกลางคณะจังหวัดแพร่
12สามเณรณัฐพลพลอยศรีวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
13สามเณรณัฐภัทรสาสีวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
14พระคมกฤษสีอ้ายฐานวุฑฺโฒวัดจิตตวิเวการามคณะจังหวัดแพร่
15พระวิษณุสุยะแก้วอมโรวัดค้างคำปันคณะจังหวัดแพร่
16พระธนกรอินต๊ะนุขนฺติพโลวัดพระธาตุพระกัปป์คณะจังหวัดแพร่
17สามเณรจีรศักดิ์เกตุโทนวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
18สามเณรธนากรเครือสายคำวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
19สามเณรศุภณัฐเจื้อยแจ้ววัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
20พระธัชวัชรเถลิงสมบัติชาครธมฺโมวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
21สามเณรตนุภัทรเทพจันทร์วัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
22สามเณรเอี่ยมปัญญาเพ็งแจ่มวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
23พระทิมแก้วกามูลจนฺทโชโตวัดวังขอนคณะจังหวัดแพร่
24สามเณรเอกวิญญ์แก้วรักษาวัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
25สามเณรภัทชกรณ์แสนยศวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
26สามเณรโกวิทโกพลรัตน์วัดแม่เกิ๋งคณะจังหวัดแพร่
27สามเณรวีรภัทรโม้หมั้นวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
28พระสันติโสธรถาวรจิตโตวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่