รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๗ - วัดสัมฤทธิบุญ
ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น แพร่

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรภัทชกรณ์แสนยศวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
2สามเณรไพบูลย์ทองดอนน้อยวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
3สามเณรโกวิทโกพลรัตน์วัดแม่เกิ๋งคณะจังหวัดแพร่
4สามเณรเอี่ยมปัญญาเพ็งแจ่มวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
5สามเณรเอกวิญญ์แก้วรักษาวัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
6พระเฉลิมพลจากเมืองพร้าวกตปุญฺโญวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
7สามเณรอนุชาบุญมาวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
8พระสันติโสธรถาวรจิตโตวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
9สามเณรศุภณัฐเจื้อยแจ้ววัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
10พระศรัญญูต๊ะปันธมฺมวโรวัดพระธาตุพระกัปป์คณะจังหวัดแพร่
11สามเณรวีรภัทรโม้หมั้นวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
12พระวิษณุสุยะแก้วอมโรวัดค้างคำปันคณะจังหวัดแพร่
13สามเณรวัชรณันท์คำแสนโคตรวัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
14พระวชิรพงศ์ปองณิศสุรางค์วชิรปญฺโญวัดศรีสูงกลางคณะจังหวัดแพร่
15พระกฤษฎาจันประเทืองฐานวโรวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
16สามเณรปภาวินชุ่มทิพย์วัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
17สามเณรธีรวัฒน์กันเอ้ยวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
18สามเณรธาวินจันทร์เผือกวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
19พระธัชวัชรเถลิงสมบัติชาครธมฺโมวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
20สามเณรธนากรเครือสายคำวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
21พระธนกรอินต๊ะนุขนฺติพโลวัดพระธาตุพระกัปป์คณะจังหวัดแพร่
22พระทิมแก้วกามูลจนฺทโชโตวัดวังขอนคณะจังหวัดแพร่
23สามเณรตนุภัทรเทพจันทร์วัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
24สามเณรณัฐวัฒน์บุญเจริญวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
25สามเณรณัฐภัทรสาสีวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
26สามเณรณัฐพลพลอยศรีวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
27สามเณรจีรศักดิ์เกตุโทนวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
28พระคมกฤษสีอ้ายฐานวุฑฺโฒวัดจิตตวิเวการามคณะจังหวัดแพร่