รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๓ - วัดศรีโสดา
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 101 ถึง 150 จาก 173 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
101สามเณรภูริทัศน์มูลตุ่นวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
102สามเณรอภิชัยเมฆสีขาววัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
103สามเณรบรรพตนิธิธนวารีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
104สามเณรธีรศักดิ์นามธรรมวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
105สามเณรอภิชัยเพชรพนาพลอยวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
106สามเณรสมศักดิ์โศจิอรุณวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
107สามเณรสุเทพรำไพพนมวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
108สามเณรชาติชายแดนชลสราญวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
109สามเณรนันทพงศ์ศรีใจนางวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
110พระชิโนรสชุติกุลสุขจกฺกธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
111พระเอกมลมณีวรรณโรจนธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
112พระวิริทธิ์พลคุณยศยิ่งนาถธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
113พระจิรัฏฐ์ขันธะรัตน์อคฺคธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
114พระศราวุธจินาติวรธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
115สามเณรณัฐกานต์-วัดโป่งน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
116สามเณรพงษ์พันแก้วสุดใจวัดโป่งน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
117พระธีระวิทย์ศรีสวัสดิ์จิรวฺฑฒโนวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
118พระณัฐกิตติ์จำนงโชคสิริมงฺคโลวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
119สามเณรปรมัตถ์อรุโณทัยฉายแสงวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
120สามเณรกฤตภาสแก้วสุวรรณวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
121สามเณรปิติพลพึ่งแสงบุญวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
122สามเณรภาคภูมิสังฆสีทาวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
123สามเณรธนวุฒิวิมานอาทิพย์วัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
124พระประพันธ์พรหมมินทร์ปภสฺสโรวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
125พระสมิทธิ์มณีแก้วรตนวณฺโณวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
126พระกิตตินันต์กันทพนมกิตฺตินนฺโทวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
127พระศิริพงษ์มาณะศรีสิริวํโสวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
128สามเณรบัวขาวหม่องคนโท-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
129สามเณรทุนส่าลุงนะ-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
130สามเณรชญานนท์ซอหลิ่ง-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
131สามเณรคำแดงลุงเก๋ง-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
132สามเณรวรทยะเล็ก-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
133พระกบ-กตบุญโญวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
134พระจายส่าหลู่-สุจิตโตวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
135พระมิ้นหลวงคำปภสสุโรวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
136พระนาวินจูสินกตทีโปวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
137พระภมรทรงชัยจารุวณโณวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
138พระกอลิ่งปานสมบัติวิสามันต๊ะวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
139พระธีรพงศ์อ่อนจันทร์อุตตโมวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
140พระภูเบศร์แป้นจุ้ยภาณุโรวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
141พระอาทิตย์แซ่ท้าว-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
142สามเณรหล้าบุญ--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
143สามเณรพรชัยปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
144สามเณรณรงค์คณินทร์ปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
145สามเณรใจเด็ดออต๊ะ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
146สามเณรบดีดนย์ลุงต๊ะ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
147สามเณรนครปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
148สามเณรแซ่หลู่--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
149สามเณรแซ่ป้า--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
150สามเณรพงศกรมากรอด-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่