รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๓ - วัดศรีโสดา
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 173 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรบรรณวิชญ์วงศ์เอกาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรสืบสกุลคำนิลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรสุริยะวนาสิริเลิศวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรพรศักดิ์เตาะพอวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรสุรเวชวุฒิใจวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรพงษ์พันแก้วสุดใจวัดโป่งน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรสุเทพรำไพพนมวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรปิติพลพึ่งแสงบุญวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรปวินท์พิกุลสีทองวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรปวิธชาตหว่านะวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรปรมัตถ์อรุโณทัยฉายแสงวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรปกรณ์เลิศบูรณาภพวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรหม่อติเอ-วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรบรรพตนิธิธนวารีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรพุทธิเด่นโอบพาราโดยคีรีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรหม่อละโซ-วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรนุติหนึ่งแสนทันวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรนันทพงศ์ศรีใจนางวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรนันทจรแหลมไพรีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรธีระศักดิ์อุตตะละวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรอชิระจาริกคีรีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรธีรศักดิ์นามธรรมวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรอดิศรสืบมาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรธีรดนย์วนาเฉลิมยศวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรธีรชัยกานตาภรณ์วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรธิษณุพงศ์นภาคีรีรมย์วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรธิปกคุ้มประภาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรธิติวุฒิวิจิตรเชาว์วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรสมบูรณ์ม่วงอ่อนวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรศุภกรขันเดชวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรศุภกิตติ์ดอกพอวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรศักดิ์สิทธิ์วิจิตรเชาว์วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรศุภฤกษ์เพ็งโสดาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรศตายุคีรีศักดิ์ศรีขจรวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรวีรวิทย์ยืนยงคีรีมาศวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรวีรวัฒน์ล้ำเหลือวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรศุภวิชญ์เชื่อมขุนทดวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรวีรภัทรนุชนารถวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรศุภสัณห์สว่างยศลาภวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรศุภสินแหล่โพแหนะวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรวิทูรอภิรักษ์บุญญาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรวิชัยวินัยพัฒนาคีรีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรกฤตภาสแก้วสุวรรณวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรสมศักดิ์โศจิอรุณวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรสรวิชญ์วนาวิทูรวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรวงศธรบวรสุขสกุลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรสวัสดีมงคลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรรัฐภูมิปัญโญวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรรวิพลมั่นขวัญพรวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรยศพนท์ชนแดนคีรีศรีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่