รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๓ - วัดศรีโสดา
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 173 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกบ-กตบุญโญวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระกอลิ่งปานสมบัติวิสามันต๊ะวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระกิตตินันต์กันทพนมกิตฺตินนฺโทวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระคมสันต์ทองเสมอกันตวีโรวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระจายส่าหลู่-สุจิตโตวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระจิรัฏฐ์ขันธะรัตน์อคฺคธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
7พระจีรวัฒน์เอี่ยมสำอางค์จิรธมฺโมวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระชิโนรสชุติกุลสุขจกฺกธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
9พระฐิติพงศ์ยะมังฐิติธมฺโมวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10พระณัฐกิตติ์จำนงโชคสิริมงฺคโลวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
11พระทวีศักดิ์กันทวีอโรโควัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่
12พระธีรพงศ์อ่อนจันทร์อุตตโมวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
13พระธีระวิทย์ศรีสวัสดิ์จิรวฺฑฒโนวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
14พระนาวินจูสินกตทีโปวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระประพันธ์พรหมมินทร์ปภสฺสโรวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
16พระพรศักดิ์จีนสวาทกนฺตธมฺโมวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17พระพีระเชษฐเจริญสุขจรณธมฺโมวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
18พระภมรทรงชัยจารุวณโณวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระภูเบศร์แป้นจุ้ยภาณุโรวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
20พระมิ้นหลวงคำปภสสุโรวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
21พระวิริทธิ์พลคุณยศยิ่งนาถธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
22พระวีรยุทธนามแย้มวินยวชิโรวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระศราวุธจินาติวรธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระศิริพงษ์มาณะศรีสิริวํโสวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
25พระศุภกรทาปันสีชุติปญฺโญวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระสมคิดมหาวงค์ทีฆายุโกวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
27พระสมิทธิ์มณีแก้วรตนวณฺโณวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
28พระอภิวัฒน์ปัญญาเจริญชาตปญฺโญวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
29พระอรรถพลทองมนต์จันทสาโรวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
30พระอริชาสายคำพาสุรปญฺโญวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระอัสราวุธเลิศพิริยตระกูลปัญญาธโรวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
32พระอาทิตย์แซ่ท้าว-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
33พระอานนท์นันโทอนุตฺตโรวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
34พระเอกมลมณีวรรณโรจนธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
35พระเอนกชัยวงค์คำอายุโทวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
36พระโชติวิทย์ชุมวิสูตรรัตน์อภิปุญฺโญวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรกฤตภาสแก้วสุวรรณวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรก้านแก้วคำสร้อยวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรกิตติกรท้องฟ้าชวารวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรกิตติทัชเจริญคีรีโชควัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรกุลธรขษัยขยาตวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรคำแดงลุงเก๋ง-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรจตุพลแซ่กือวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรจักรินช่าวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรจิรกิตติ์สยมภูดำเนินวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรจิรายุทธชุมทิวไม้วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรจีรศักดิ์พยัคฆพรรณาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรจึงแสงลุงต่าวัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรชญานนท์ซอหลิ่ง-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรชนินทร์ตีฆา-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่