รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๔ - วัดพระธาตุศรีจอมทอง
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวชิรวิทย์ปัญญาเรือนถิรปุญฺโญวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระพลวัฒน์เหล่าราชฐานารโหวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระสงวนศักดิ์ณ เชียงใหม่ถิรปุญฺโญวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระเกรียงไกรยศทองเดชกิตฺติปญฺโญวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระกิตติ์ธเนศนุตประศาสน์สุปภาโตวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระสหภัศชูศรีจิตปุญฺโญวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
7พระพงษ์นรินทร์พลนำจนฺทโชโตวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระธันยาพันธศุภรจิตฺตสํวโรวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
9พระกษิพงษ์ทองศรีสุธมฺโมวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรพุทธชูสุวรรณวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรรวิภาคลิ้มพูลวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรสิงห์หม่อง-วัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรกาบแสงลุงคำวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรภาคินวงค์ปันเมาวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรอภิสิทธิ์ศรีสงครามวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรธีรพงษ์แม่นปืนวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรปฏิภาณพัดพรมวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรศุภกรสอนงามวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรกิตตินันท์งามชาติวัดข่วงเปาคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรอาทิตย์หัดขุนทดวัดข่วงเปาคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรภาณุพงศ์ใจอินต๊ะวัดข่วงเปาคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรธนพลสุดสยามวัดท่าต้นแหนคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรเสมอภาคเด่นนภาคุณากรวัดท่าต้นแหนคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรกฤษฏาตั้งใจสู้วัดท่าต้นแหนคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรวุฒิชัยวุฒิปัญญานนท์วัดท่าต้นแหนคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรกิตติคมน์ดงดอกไม้วัดท่าหลุกวังปลาสร้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรธนพันฒน์พุฒิฤทธิ์ธากุลวัดท่าหลุกวังปลาสร้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรพุทธวัฒน์อภิไพรวัลย์วัดท่าหลุกวังปลาสร้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรนันทพงศ์ธิติธรรมสกุลวัดน้ำต้องคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรพีร์วิมานกลางดงวัดน้ำต้องคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรไกรวิชญ์วิจิตรจรัสวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรแกโพวนาโรจน์รุ่งวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรแอ๊ะพอเอกพรหมศรีวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรชาญศักดิ์ชีวีอิสระวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรชานนท์เชื้อสายวิบูลย์วัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรวรากรดงดินดำวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรชัยณรงค์อินปาวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรพลกฤตแรงลมบนวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรกิตติเอกรัตนขจรวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรอภิสิทธิ์ลีลาพญาไพรวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรวรชัยปฐพีคีรีกุลวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรชยพลขจีดงไพรวัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรธีรวัฒน์พนาบรรพตวัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรศิวกรพัฒนเกียรติชีวินวัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรกิจสกรณ์อาทรไพรวัลย์วัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรฐปนัทปิโข่วัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรเอกลักษณ์บิโข่วัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรจุลำพงษ์พงค์พนาภักดีวัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรณรงค์เดชเจริญวัฒนเศษฐ์วัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรจิรายุทธโตมาตวัดมัคคารามคณะจังหวัดเชียงใหม่