รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๖ - วัดอินทาราม
ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญส่งสมณะขนฺติโสภโณวัดห้วยเป้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระโสภณหินทองโสภโณวัดห้วยเป้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระมานัสสายแสงปุญฺญมโนวัดนาหวายคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระวีรพลโสมัจฉาชยปาโลวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระยุทธพงษ์หาลือญาณธีโรวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระพงศ์สิทธ์หวังวนวัฒน์ธมฺมวโรวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
7พระวีรชนแสนสล่าภูริญาโณวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรจิรพงศ์ลุงม่าวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรธาวิศลุงหมู่วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรแดงลุงสามวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
11พระกิจจารักษ์วงษ์กุดเลาะธมฺมกิจฺโจวัดกลางทุ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
12พระจีรศักดิ์เกตุมงกุฏจีรธมฺโมวัดกลางทุ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรยุ่น-วัดกลางทุ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรเกรียงศักดิ์ใจสว่างวัดกลางทุ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรสุธินันท์บุญโนวัดอินทารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรชาญชัยลุงเมืองวัดอินทารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรชูเกียรติกล้าหาญวัดอุตตารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรนินแสงทองวัดอุตตารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรวันแดงแสงทองวัดอุตตารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรพิชิตวงศ์แก้ววัดอุตตารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรธนวัตเมืองนะวัดอุตตารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรเล้าอยู่ดีวัดอุตตารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรภูมินฤทธิ์อยู่ดีวัดอุตตารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรธวัชชัยขันแก้วมิ่งวัดอุตตารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25พระเสฏฐกฤษฎิ์วรรณรัตน์ผาติวํโสวัดอุตตารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระอุทันต์จันทราชปญฺญาวชิโรวัดห้วยเป้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรกวินปู่กอวัดห้วยไส้คณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรคำปู่ส่วยวัดห้วยไส้คณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรธรรมแก้วหลวงวัดห้วยไส้คณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรแสงจันทร์ปางโจ๋งวัดห้วยไส้คณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรอชิตพลจายต๊ะวัดห้วยไส้คณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรชัยวัฒน์-วัดห้วยไส้คณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรวิชิตปูดต้าววัดพระนอนสบคาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรสุชาติอาฮีนวัดพระนอนสบคาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรศศิพงศ์คงเป็นนิจวัดพระนอนสบคาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรกวินจำส่าวัดพระนอนสบคาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรคำอ่องลุงมูวัดแม่อีดคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรณัฐพงษ์ประทุมเกษรวัดแม่อีดคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรสามลุงสุวัดแม่อีดคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรลภัสจะก่าทุนวัดแม่อีดคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรหลาวลุงหล้าวัดแม่อีดคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรปีจิ่งละวัดถ้ำเชียงดาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรพุฒินาทบัวโพธิ์วัดถ้ำเชียงดาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรหาญลุงป่างวัดถ้ำเชียงดาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรศักรินทร์นาคสังข์วัดถ้ำเชียงดาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรซันปะหร่องวัดทุ่งหลุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรคำปานน้อยวัดทุ่งหลุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรรตนจางคะวัดทุ่งหลุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรวิศรม-วัดทุ่งหลุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรกันติทัตวงษาวัดอุตตารามคณะจังหวัดเชียงใหม่