รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๘ - วัดฉิมพลีวุฒาราม
ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรจอซีน้า-วัดแปลงห้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรภัคพลชื่อบรรพตกุลวัดแปลงห้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรปวินท์-วัดแปลงห้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรพาดิดา-วัดแปลงห้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรชนิตพลพงไพรขุนเขาวัดแปลงห้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรพัชรพล-วัดแปลงห้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรธีรพงษ์เป็งยะวัดฉิมพลีวุฒารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรศิรวิทย์ศรีอุตสาห์วัดสันติสุขคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรจอคุมุ-วัดสันติสุขคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรดิโพ-วัดสันติสุขคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรอัครพลศรีสุวรรณวัดประถมการามคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรณัฐพงษ์ปันอิ่นวัดพิงคารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรดนุพลมณีวรรณวัดพิงคารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรกลวัชรบึ้งยาวัดดอยเต่าคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระต้นมโนแก้วสติสมฺปนฺโนวัดบ้านโปงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16พระพลรัตน์แก้วบุญเป็งฐานารโหวัดบ้านโปงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17พระอานนท์ดาเลากตธมฺโมวัดบ้านโปงคณะจังหวัดเชียงใหม่
18พระชิงชัยปู่สุขอธิมุตฺโตวัดบ้านโปงคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระกันนษิทจิธมโนธัมนิโรธมฺโมวัดพระพุทธบาทตะเมาะคณะจังหวัดเชียงใหม่
20พระภาสกรบุญสยามธรรมสุจิตฺโตวัดพระพุทธบาทตะเมาะคณะจังหวัดเชียงใหม่
21พระธีระพงษ์ชำนาญมนตรีอุตฺตโรวัดพระพุทธบาทตะเมาะคณะจังหวัดเชียงใหม่
22พระชาครใหม่คำฐิตญาโณวัดพระพุทธบาทตะเมาะคณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระมิตรพรวรรณเพชรจารธมฺโมวัดท่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระทองสุขปู่เข้าสนฺตธมฺโมวัดบ้านโปงคณะจังหวัดเชียงใหม่
25พระณัฐวุฒิสุดแก้วอนาลโยวัดแปลงห้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระศรีรัตน์ยะมังปญฺญาธโรวัดฉิมพลีวุฒารามคณะจังหวัดเชียงใหม่