รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๒ - วัดกู่
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพนาประมวลพงศ์ไพรวัดกู่คณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรนนทกรนิธิประภาพรวัดกู่คณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระสุเมธประโยมสุมงฺคโลวัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระวัชรินทร์กรรณิกาวชิรญาโณวัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรธีรยุทธเนตรพัฒน์วัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรณัฐวุฒิใจช่วงวัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรชัชชัยวรัชยากุลวัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรธีรเดชทาจันทร์สมวัดต่อเรือคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรนรภัทรมณฑนมวัดต่อเรือคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรกันตพิชญ์ระวังเวียงวัดต่อเรือคณะจังหวัดเชียงใหม่
11พระธนบูลย์หลวงไผ่ชยพลจิตฺตสํวโรวัดน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
12พระพุทธพงศ์คงทนวชิรญาโณวัดบ้านทัพคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรดรัณภพสิทธิประชานนท์วัดบ้านทัพคณะจังหวัดเชียงใหม่
14พระเฉลิมแก้วทิศโสภณสีโลวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรปพน-วัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรศุภวิชญ์ทาวะดีวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงใหม่
17พระยุทธการณ์ใส่อร่ามชยวุฑฺโฒวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรอัคนีสะอาดนิติวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรสิทธิศักดิ์โชติรัตน์คุณวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรภูมิจิตร์รัตนทวีวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรชนวีร์มงคลเจริญกุศลวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรจิรายุอร่ามเวชวิบูลย์วัดบ้านเจียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรรัชชานนท์เก่งสารวัดบ้านเจียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระเอนกตาบุญใจอนาลโยวัดป่าแดดคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรสมชายลลิตตาคมวัดพร้าวหนุ่มคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรกิตติศักดิ์ฟ้ากุศลวัดพร้าวหนุ่มคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรกิตติภณโศจิจรุณวัดพร้าวหนุ่มคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรดีน้อยลลิตตาคมวัดพร้าวหนุ่มคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรปัณณวิชญ์กุออวัดพร้าวหนุ่มคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรกวานสี่-วัดพุทธเอ้นคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรนิธิพลเจนจิตร์สันติวัดแม่ปานคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรดนุสรณ์-วัดแม่ปานคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรเตชินท์-วัดแม่ปานคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรนิชคุณกมลฤทัยกุลวัดแม่ปานคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรชยากรสุวรรโณวัดแม่ปานคณะจังหวัดเชียงใหม่
36พระจีรศักดิ์จันตะกีจกฺกวโรวัดยางหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่