รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๕ - วัดดอยสัพพัญญู
ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกวินทราสร้อยโสม-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระกำธรกระบกงามกิตติญาโณวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรกิตติกรวงศ์สวาด-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรคณิณจายเคอวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรคมสันต์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรคิรากรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรจรรยอมลสุขกรมใสวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรจรินจอเมืองวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรจิตรทิวัสกาหลิ่ง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรจิระพงศ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรชัยวัฒน์ลุงกาวีวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรชาญวิทย์ลุงต๊ะ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรณะรงค์ศักดิ์โรจนวิจิตร-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14พระณัฐพงษ์สุรินทร์เปาปญฺญาวฑฺฒโกวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรดนุเดชพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรทูนป้ายอน-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรธนกรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรธนโชคมีชัย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระธนโรจน์ฟังสันเทียะฐิตธมฺโมวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรธรรมรัตน์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรนฤพลลุงจาย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรนิธิลุงซอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรบัณฑิตพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรปกรณ์ธรรมพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรประยุทธ์ลุงอ่องวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรประวิทย์ถนอมศิลาวัดใหม่สวรรค์คณะจังหวัดเชียงใหม่
27พระประเสริฐพันธ์ฤทธิ์ฐิตธมฺโมวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28พระปานตี้ปุงคโลวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรปิยะพงษ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30พระพงษ์พันธ์คำดีฐานีสฺสโรวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรพชรพลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรภวัตอ่องแดงวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรมงคลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรมนัสมนแลงวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรมานะเมืองดีวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรรังสิมันตุ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรรัตนพลลุงจาย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรลัทธพลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรวรพลลุงทูน-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรวรภาสพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรวรวิทย์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรวรัญญูลุงยอดคำ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรวัชรพลปัญญาแก้ว-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรวัลลภพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรศุภกานต์ติ๊บหลวง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรสมคิดจันทร์นวลวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
47พระสมชายทวีสุขปญฺญาธโรวัดมัชฌิมารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรสมพลลุงยะ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
49พระสมริดแสงสุวรรณอภินนฺโทวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรสายหลาวลุงซอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่