รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๕ - วัดดอยสัพพัญญู
ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกำธรกระบกงามกิตติญาโณวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรเสกสรรกาญจนะพัฒน์-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรจิตรทิวัสกาหลิ่ง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระพงษ์พันธ์คำดีฐานีสฺสโรวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรจรินจอเมืองวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรอติชาติจันทร์ตาวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรสมคิดจันทร์นวลวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรคณิณจายเคอวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรศุภกานต์ติ๊บหลวง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
10พระปานตี้ปุงคโลวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรประวิทย์ถนอมศิลาวัดใหม่สวรรค์คณะจังหวัดเชียงใหม่
12พระสมชายทวีสุขปญฺญาธโรวัดมัชฌิมารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรสิทธิพลทองดี-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรวัชรพลปัญญาแก้ว-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรอภิเดชปัญโญแก้ววัดห้วยแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรทูนป้ายอน-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17พระประเสริฐพันธ์ฤทธิ์ฐิตธมฺโมวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรมงคลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรรังสิมันตุ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรพชรพลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรวัลลภพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรปิยะพงษ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรลัทธพลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรวรภาสพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรวรวิทย์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรปกรณ์ธรรมพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรบัณฑิตพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรสุริยะพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรธรรมรัตน์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรอนุภัทรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรธนกรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรดนุเดชพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอัคคเดชพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรอัครชัยพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรอานนท์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรจิระพงศ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรเมธาพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรคิรากรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรคมสันต์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
40พระธนโรจน์ฟังสันเทียะฐิตธมฺโมวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรมนัสมนแลงวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรธนโชคมีชัย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรชัยวัฒน์ลุงกาวีวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรรัตนพลลุงจาย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรนฤพลลุงจาย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรสิริชัยลุงจ่าย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรนิธิลุงซอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรสายหลาวลุงซอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรอนันต์ลุงตอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรชาญวิทย์ลุงต๊ะ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่