รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๕ - วัดดอยสัพพัญญู
ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกำธรกระบกงามกิตติญาโณวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระพงษ์พันธ์คำดีฐานีสฺสโรวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระปานตี้ปุงคโลวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระประเสริฐพันธ์ฤทธิ์ฐิตธมฺโมวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระสมชายทวีสุขปญฺญาธโรวัดมัชฌิมารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระสมริดแสงสุวรรณอภินนฺโทวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
7พระธนโรจน์ฟังสันเทียะฐิตธมฺโมวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระณัฐพงษ์สุรินทร์เปาปญฺญาวฑฺฒโกวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
9พระเทพลุงออปิยสีโลวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรเมธาพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรรัตนพลลุงจาย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรลัทธพลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรวรพลลุงทูน-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรวรภาสพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรวรวิทย์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรวรัญญูลุงยอดคำ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรเสกสรรกาญจนะพัฒน์-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรวัชรพลปัญญาแก้ว-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรกวินทราสร้อยโสม-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรเมืองลุงออวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรวัลลภพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรศุภกานต์ติ๊บหลวง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรสมคิดจันทร์นวลวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรอัคคเดชพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรสมพลลุงยะ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรสายหลาวลุงซอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรอานนท์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรสิทธิพลทองดี-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรสิริชัยลุงจ่าย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรสุริยะพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรอติชาติจันทร์ตาวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรอัครชัยพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอนันต์ลุงตอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรอนุชิตอ่องคำวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรอนุภัทรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรอภิเดชปัญโญแก้ววัดห้วยแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรธนโชคมีชัย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรกิตติกรวงศ์สวาด-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรคณิณจายเคอวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรคมสันต์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรคิรากรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรจรรยอมลสุขกรมใสวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรจรินจอเมืองวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรจิตรทิวัสกาหลิ่ง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรจิระพงศ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรชัยวัฒน์ลุงกาวีวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรชาญวิทย์ลุงต๊ะ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรณะรงค์ศักดิ์โรจนวิจิตร-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรดนุเดชพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรทูนป้ายอน-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่