รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๕ - วัดดอยสัพพัญญู
ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวรวิทย์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระสมริดแสงสุวรรณอภินนฺโทวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรสมพลลุงยะ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระสมชายทวีสุขปญฺญาธโรวัดมัชฌิมารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรสมคิดจันทร์นวลวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรศุภกานต์ติ๊บหลวง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรวัลลภพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรวัชรพลปัญญาแก้ว-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรวรัญญูลุงยอดคำ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรสายหลาวลุงซอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรวรภาสพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรวรพลลุงทูน-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรลัทธพลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรรัตนพลลุงจาย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรรังสิมันตุ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรมานะเมืองดีวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรมนัสมนแลงวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรมงคลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรสิทธิพลทองดี-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรสิริชัยลุงจ่าย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรสุริยะพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรอติชาติจันทร์ตาวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรอนันต์ลุงตอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรอนุชิตอ่องคำวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรอนุภัทรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรอภิเดชปัญโญแก้ววัดห้วยแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรอัคคเดชพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรอัครชัยพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรอานนท์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30พระเทพลุงออปิยสีโลวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรเมธาพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรเมืองลุงออวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรเสกสรรกาญจนะพัฒน์-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรธนกรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
35พระกำธรกระบกงามกิตติญาโณวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรกิตติกรวงศ์สวาด-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรคณิณจายเคอวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรคมสันต์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรคิรากรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรจรรยอมลสุขกรมใสวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรจรินจอเมืองวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรจิตรทิวัสกาหลิ่ง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรจิระพงศ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรชัยวัฒน์ลุงกาวีวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรชาญวิทย์ลุงต๊ะ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรณะรงค์ศักดิ์โรจนวิจิตร-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
47พระณัฐพงษ์สุรินทร์เปาปญฺญาวฑฺฒโกวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรดนุเดชพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรทูนป้ายอน-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรกวินทราสร้อยโสม-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่