รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๕ - วัดดอยสัพพัญญู
ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมริดแสงสุวรรณอภินนฺโทวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระพงษ์พันธ์คำดีฐานีสฺสโรวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระปานตี้ปุงคโลวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระประเสริฐพันธ์ฤทธิ์ฐิตธมฺโมวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระเทพลุงออปิยสีโลวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรศุภกานต์ติ๊บหลวง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรจิระพงศ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรสมพลลุงยะ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรสุริยะพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรธนโชคมีชัย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรจิตรทิวัสกาหลิ่ง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรชาญวิทย์ลุงต๊ะ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรคมสันต์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรอนันต์ลุงตอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรมงคลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรอานนท์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรนฤพลลุงจาย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรบัณฑิตพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรรัตนพลลุงจาย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรนิธิลุงซอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรสิทธิพลทองดี-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรทูนป้ายอน-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรวรพลลุงทูน-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรกวินทราสร้อยโสม-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรวัลลภพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรพชรพลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรสายหลาวลุงซอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรปกรณ์ธรรมพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรวรวิทย์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรวรภาสพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรปิยะพงษ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรเสกสรรกาญจนะพัฒน์-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรกิตติกรวงศ์สวาด-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรอัคคเดชพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรคิรากรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรธนกรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรสิริชัยลุงจ่าย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรณะรงค์ศักดิ์โรจนวิจิตร-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรวัชรพลปัญญาแก้ว-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรอนุภัทรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรวรัญญูลุงยอดคำ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรรังสิมันตุ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรอัครชัยพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรลัทธพลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรเมธาพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรดนุเดชพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรธรรมรัตน์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48พระสมชายทวีสุขปญฺญาธโรวัดมัชฌิมารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
49พระกำธรกระบกงามกิตติญาโณวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
50พระณัฐพงษ์สุรินทร์เปาปญฺญาวฑฺฒโกวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่