รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๘ - วัดสะเมิง
ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 81 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอ่องจิ่งจ่ามอ่องวัดสะเมิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรบรรณกรเมืองอินทร์วัดสะเมิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรวิกรภัทรชินนันทน์วัดทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรกฤติภูมิทิศตุ้ยวัดสะเมิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรขุนคลองเลาหมี่วัดแม่สาบเหนือคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรดิศพงศ์ยิ่งพันธุ์ยุทธนาวัดสะเมิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรอภิเทพอัจนารัตน์วัดสะเมิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระสุวิจักขณ์วชิรวงศ์วรัณปิยธมฺโมวัดทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
9พระเอกนริทร์กมลคุณพิพัฒน์ปิยธมฺโมวัดทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรอิทธิกรปู่จ้อยวัดทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรสกุลดวงทาวัดสะเมิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรปีลุงปานวัดสะเมิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรเครือลุงหมายวัดสะเมิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
14พระธีรยุทธดีระดามหาวีโรวัดสะเมิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระธีรพงษ์น้อยบุญทาพุทฺธธมฺโมวัดสะเมิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16พระอดิศักดิ์ยะหว่าหมื่อปภสฺสโรวัดสะเมิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17พระณัฐพลธรรมมงคลขนฺติโกวัดสะเมิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
18พระอำนวยทากุ่งกนฺตจารีวัดสะเมิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรเครือเดือน-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรชวกรติณณภพวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรจ่อคำ-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรวิจิ่งต่า-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรวีระพันธ์ลุงต๊ะวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรไกรวิทย์สุนะวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรสมภพเจริญสุขวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรจั่นตอผ่าซ่า-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรจ๋อมแลง-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรหนุ่มลุงคำวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรทินกรลายคำวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรบืนเครือ-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรจ่ามมล-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรจ๋อมแลง-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรหนุ่มเครือ-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรชื่นฟ้า-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรหม่องหลู่-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรสี่ห้านั่นต้า-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรวรรณแลง-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรป่างเมือง-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรภากร-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรธันวา-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรภาคินแซ่หย่างวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรวิจิกต๊า-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรวิมะระ-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรภูวดลภูมินทร์วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรหารหนุ่ม-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรหลาวแลง-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรอ่องบุ้น-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรอ่องเมือง-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรกรแลง-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรกาวิระ-วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่