รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๙ - วัดร้องวัวแดง
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกำพลจันทร์ต๊ะพิงค์ปภสฺสโรวัดร้องวัวแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระยุทธพงษ์วงค์ชัยชาตเมธีวัดป่าตึงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระไชยวัฒณะใสแสงวฑฺฒนชโยวัดสันกำแพงคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรอดุลย์หม่องคนโทวัดสันใต้คณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรกรนายลี้วัดคำซาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรกานนายลี้วัดคำซาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรณัฐภูมินทร์ศัพท์พันธ์วัดดอนมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระบดินทร์กัญชนะฐานสมฺปนฺโนวัดทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรภูมิเกษรกอบแก้ววัดสันก้างปลาคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรณัฐพงค์แซ่ปาวัดสันก้างปลาคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรก้องกิตติพศพูลทรัพย์วัดสันก้างปลาคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรเดชาจองตาลวัดสันก้างปลาคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรอำมเรศแสนวังทองวัดสันก้างปลาคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรก้องภพปทุมวนาสินวัดแช่ช้างคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรอาจินต์ไพโรจน์พัสถานวัดแช่ช้างคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรวิชัยมานะดำรงบุญวัดแช่ช้างคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรชลวัชรมาลัยวิภาวัดแช่ช้างคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรสุกฤษฎิ์จินตนาชมชื่นวัดแช่ช้างคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรฐิติวัสส์แอลาวัดแช่ช้างคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรศราวุธเพชรพงศ์ไพรวัดแช่ช้างคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรทินภัทรบุญเพชรวัดป่าตาลคณะจังหวัดเชียงใหม่
22พระวิทยาสุขสักสุภทฺโทวัดย่าพายคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรบวรดงปาลีย์วัดย่าพายคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรเจตน์-วัดน้ำล้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรแสง-วัดน้ำล้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรต้นกล้าไม้หองวัดน้ำล้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
27พระบุญคำ-ชวนวัดช่างเพี้ยนคณะจังหวัดเชียงใหม่
28พระอรุณมูลงามเตชธมฺโมวัดช่างเพี้ยนคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรทองมีจอมปันวัดสันกลางใต้คณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรพันธกานต์ไชยวงค์วัดสันกลางใต้คณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรพัชระละเกวัดสันกลางใต้คณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรอาทิตย์ลุงเสาร์วัดสันกลางเหนือคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรกันตพลสายทองวัดสันกลางเหนือคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรกฤษฎาเงินเจริญใจวัดสันกลางเหนือคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรกฤษเลสหน่อวัดสันกลางเหนือคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรอรรถนนท์ลุงวิวัดสันกลางเหนือคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรสรศักดิ์ลุงชุวัดสันกลางเหนือคณะจังหวัดเชียงใหม่
38พระเจษฎากิติผลานันท์โชติปญฺโญวัดต้นเปาคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรธีรกานต์-วัดต้นเปาคณะจังหวัดเชียงใหม่
40พระณัฐพงค์แสงคำขนฺติพโลวัดต้นผึ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
41พระศรีพรรณใจมั่งสนฺตมโนวัดสันป่าแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
42พระวิรัตน์ประทีปอุษานนท์ปทีปวํโสวัดสันป่าแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรณัฐนนท์สิงห์จันทร์วัดสันป่าแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรสิปกรสาคติวัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรกฤษฎาแสนมีวัดปงป่าเอื้องคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรเสฏฐวุฒิวงค์อินทร์วัดปงป่าเอื้องคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรภานุวิชญ์วงค์สถานวัดปงป่าเอื้องคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรทักษ์ดนัยขันสุรินทร์วัดแม่ปูคาเหนือคณะจังหวัดเชียงใหม่
49พระบุญฤทธิ์วงศ์ธรรมคุณอายุวฑฺฒโกวัดออนกลางคณะจังหวัดเชียงใหม่
50พระชูชัยแสงช้างอธิจิตฺโตวัดพระธาตุดอยผาตั้งคณะจังหวัดเชียงใหม่