รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๐ - วัดวิเวกวนาราม
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 73 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรเวชสิทธิไกรฤกษ์จิรสิทฺโธวัดแม่โจ้คณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรทรงพลแวงวรรณวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระอภิชาวิลัยสนฺตจิตฺโตวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระสุคนธ์พรหมณะสุทฺธจิตฺโตวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระชวลิตเจริญลาภไพบูลย์อิทฺธิญาโณวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระสาฤทธิ์หวันฮ้อสารธโรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
7พระบุรินทร์สองสีใสปุริตสีโลวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระวงศกรแซ่จื้อฐิตฺกุสโลวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
9พระกฤษณะค้างคีรีชาครธมฺโมวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
10พระอำนวยศิริมหาปุญฺโญวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
11พระกฤษดาฉายสินสอนกิตฺติปญฺโญวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
12พระศุภวัฒน์อนามัยภูริวฒฺฑโกวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13พระดวงคำวงศ์จันทร์ตาธมฺมสํวโรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14พระจิรากรการรักษาจิตฺตสํวโรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระสุริยาโก่วสุปภาโสวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรอรรถพลศรีอาชาวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรสมศักดิ์ฟอนวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรแสงห่าน-วัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรรุ่งโรจน์ลุงยะวัดหนองมะจับคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรบอยคำหมอกวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรพัฒนาหลู่มาวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรเอกชัย-วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระนพรัตน์ปันดีปริปุณฺโณวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรธาดาพงศ์เดชาวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรศรศักดิ์มะพอวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรภัทรพลนุดาวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรวรวิทย์น่อซะแจวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรคุณานนท์นุดาวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรอาณาจักรบุจอวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรณัฐพงษ์คำศรีใจวัดหนองมะจับคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรสิทธิชัยศุทธินันทวิโรจน์วัดหนองมะจับคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรฐิติกรก้อนแก้ววัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรพงศภัคสังข์น้อยวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรศุภกฤตชัยอุปคำวัดศรีทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรอภิวิชญ์สุธรรมวัดสันทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
36พระอนุชาทวีสวยจนฺทธมฺโมวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรอภิรักษ์ปลอดรุชาวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรณัฐกิตติ์เวียงบรรพตวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรสิริภูมิอนุสาวรีย์ดอยวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรสามารถอนุสาวรีย์ดอยวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรปฐมวงศ์ธาราทิพย์นราวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรภราดรวนากนกจรูญวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรณัฐพนธ์รักป่าไพรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรทรงภพเรืองคีรีวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรศุภวิชญ์ประกายคีรีสุขวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรกุลกิติรักษ์ชูเกียรติวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรชุมพลศิลปพนาทัศน์วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรนิรันดร์วนาเฉลิมรัตน์วัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรณัฐวุฒิเงินเจือไพรวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรศุภชัยเรืองคีรีวัดวิเวกวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่