รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๒ - วัดพระนอนป่าเก็ดถี่
ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนันต์ฑิพย์พละสกุลอนนฺตชโยวัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระเสฏฐวิศิษฎิ์พิสิษฐ์เทววงศ์มหาปุญโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระสถาพรเจี่ยตระกูลสุทฺธสีโลวัดสันดอนมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรโชแหระ--วัดบ้านกลางคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรบัวขาว--วัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรจอชวีทู--วัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรสุริยายศยิ่งอภิราม-วัดเจดีย์เหลี่ยมคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรวงศกรจันทร์ต๊ะ-วัดสันต้นกอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรสำราญ--วัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรโก่แหระ--วัดบ้านกลางคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรอดิศัยจันทร์สว่าง-วัดป่าแคโยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรสิทธิพลสิงห์สิทธิกร-วัดตำหนักคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรจ๊อพาชิรวีเรืองรอง-วัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรธีรโชติเมฆวิชัยวงค์-วัดสันต้นกอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรประพจน์ธรรมทัศนกุล-วัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรเอกรินทร์ดำดี-วัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรกฤตเมธเงินรุ่งระวี-วัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรกษิตพงศ์ยงค์จิตต์-วัดสารภีคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรชัยณรงค์พัฒนาชัยกิจ-วัดตำหนักคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรคงศักดิ์วินัยรัตนกร-วัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรถิรพลเจริญวุฒิภัทร-วัดตำหนักคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรพีรภาสชอบสราญ-วัดบ้านกลางคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรสรณัฐโพธาวรรณ-วัดกู่แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรณฐกรหลักบุญนิธิ-วัดผางยอยคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรภูวนาทแชทู-วัดบ้านกลางคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรภูตะวันสังข์ทอง-วัดน้ำโจ้คณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรวัชรพงศ์เถาจันทร์ต๊ะ-วัดแม่สะลาบคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรชุมพลไพรเลิศทรัพท์-วัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรดนัยวงษ์อุษา-วัดตำหนักคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรประพันธ์เหมือนนิมิตดี-วัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรพัสกรไพโรจน์เกษม-วัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรจิรสินโฉมหน่าย-วัดป่ากล้วยคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรโยธินเจริญสวัสดิ์พันธิ์-วัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรจิตรเทพแซ่ตั้ง-วัดต้นเหียวคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรปิยะโชคเพ็ชรชุมพล-วัดสารภีคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรธนชัย--วัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรรัชตะมูลถี-วัดศรีมูลเรืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรตะวันแดง-วัดป่าบงหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรชนะพลวิมานไฉไล-วัดหวลการณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรณัฐดนัยลุงเมือง-วัดกู่เสือคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรต้นกล้าลุงชัย-วัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรเตชินท์ฟ้ากุศล-วัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรศตคุณฟ้ากุศล-วัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรบารมีวนาศิริสุข-วัดหวลการณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรสุริยงเจตนารักชาติ-วัดศรีโพธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรธิติสรณ์บุญยัง-วัดแสนหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรณัฐพงษ์สุภาพวัดสันคือคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรธีรดนย์จูฑามาตย์-วัดหนองสี่แจ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรนันทนัชมหาขัติ-วัดช้างค้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรออมทรัพย์นันทกุลพลพินิจ-วัดบ้านกลางคณะจังหวัดเชียงใหม่