รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๙๐๐๒ - วัดมหาธาตุวชิรมงคล
ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก กระบี่

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอรุณชัยเกลือนสินธ์กิตฺติคุโณวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
2พระกิตติพงษ์เกลือนสินธ์ธมฺมปาโลวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
3พระกีรติไอยะราสปฺปญฺโญวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
4พระอานนท์คำคุ้มอภิปุณโณวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
5พระสุปวีณ์แป้นนวลจิรสุโภวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
6พระกันตพงศ์มิตรชิตรกิตติภทฺโทวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
7พระธิติสรรจันทองชินวโรวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
8สามเณรจิระยามดีวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
9สามเณรณัฐวัตรขำเขียววัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
10สามเณรเมฆเมียนมาวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
11สามเณรจิรพัฒน์ชุ่มจิตรวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
12สามเณรธนพลนวนนุ่นวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
13สามเณรสุเมธกาฬรัตน์วัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
14สามเณรปิยพัชธ์พุมบุตรวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
15สามเณรสราวุธสามเมืองวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
16สามเณรปิติวันทาวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
17สามเณรนิตินันสายน้ำผึ้งวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
18พระณัฐวัฒน์อรุณวงค์กุสุโมวัดเขาหัวสิงห์คณะจังหวัดกระบี่
19พระธีระวัฒน์กล่อมสุขฐิตญาโณวัดช่องแบกคณะจังหวัดกระบี่
20พระเกรียงศักดิ์จันทร์อุไรสุขกาโมวัดช่องแบกคณะจังหวัดกระบี่
21พระอดิเทพปานแก้วอติสโยวัดบ้านตัวอย่างคณะจังหวัดกระบี่
22พระอภิสิทธิ์คิดขยันอาภากโรวัดบ้านตัวอย่างคณะจังหวัดกระบี่
23พระฐิติพงษ์มากนุ้ยฐานังกโรวัดบ้านตัวอย่างคณะจังหวัดกระบี่
24พระวันชัยชัยยะขนฺติโกวัดบางเหียนคณะจังหวัดกระบี่
25พระธนวัฒน์กุลเทกองชุติปญฺโญวัดถ้ำสายชลคณะจังหวัดกระบี่
26พระมนัสปู่ทองจันทร์มหามงฺคโลวัดถ้ำสายชลคณะจังหวัดกระบี่
27พระฉัตรชัยนราอาสน์จารุธมฺโมวัดนทีมุขารามคณะจังหวัดกระบี่
28พระพรรพลถิ่นเขาต่อมหาลาโภวัดนทีมุขารามคณะจังหวัดกระบี่
29พระอดิศักดิ์วินวัฒน์อุตฺตโมวัดบางเงินคณะจังหวัดกระบี่
30พระกฤษณพงศ์สาระมาศปญฺญาวโรวัดบางเงินคณะจังหวัดกระบี่
31พระภัทรชัยเขมวงค์สีรสาโรวัดบางเงินคณะจังหวัดกระบี่
32พระปฏิเวชเขียวน้อยปยุตฺโตวัดบางเงินคณะจังหวัดกระบี่
33พระสันติพงษ์เล็กขำเตชปญฺโญวัดบ้านนาคณะจังหวัดกระบี่
34พระกษิดิ์เดชเครือยศกิตฺติปญฺโญวัดบ้านนาคณะจังหวัดกระบี่
35พระณัฐวุฒิวิบูลย์ลาภกตธมฺโมวัดบ้านนาคณะจังหวัดกระบี่
36พระนิพัทธ์ระพือพลถิรปญฺโญวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
37พระศุภชัยเนียมนวลธมฺมวโรวัดโคกแซะคณะจังหวัดกระบี่
38พระศุภโชคเนียมนวลโชติโกวัดโคกแซะคณะจังหวัดกระบี่
39พระพรดนัยอุ่นอบอุปสโมวัดโคกแซะคณะจังหวัดกระบี่
40พระธีทัตดวงศิริชินวโรวัดโคกแซะคณะจังหวัดกระบี่
41พระโสระสิทธิ์บุญเกิดโสภณธมฺโมวัดเขาต่อคณะจังหวัดกระบี่
42พระศุภโชคบางโสกถาวโรวัดเขาต่อคณะจังหวัดกระบี่
43พระเกษมสุขสุขเหลืองฐิตสุโขวัดเขาต่อคณะจังหวัดกระบี่
44สามเณรอัคเดชเหมเชื้อวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
45สามเณรพะชะระสมกานดาวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่