รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๙๐๐๓ - วัดราษฎร์รังสรรค์
ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก กระบี่

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเผ่าไทยคงจันทร์ชาคโรวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
2พระชูเกียจคงดำโสภคฺโควัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
3พระประยงค์หนูส่งปภงฺกโรวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
4พระประยูรราชฤทธิ์รตินฺธโรวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
5พระจรัญแสนราชสุรนาโควัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
6พระศราวุฒิสุราฤทธิ์เขมทตฺโตวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
7พระวินัยไชยขาวพลชาโตวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
8พระจอมขวัญทูลไชยสิริวํโสวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
9พระกิตติธรบัวเล็กจารุธมฺโมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
10พระธนพลบุญรักษ์ธนปาโลวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
11พระณัฐพงศ์บุตรทิพย์ณฏฺฐิโกวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
12พระมณเฑียรสมประกอบมหาปจารีวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
13พระณัฏพงศ์รอดรัตน์ฐิตวํโสวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
14พระธนพลเกียรติศักดิ์โสภณคุณากโรวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
15พระศุภณัฐนราอาจปญฺญาธโรวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
16พระอาทิตย์หงษ์ห้อมโอภาโสวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
17พระชูศักดิ์จันทร์แก้วหีดตปสีวัดอ่าวลึกเหนือคณะจังหวัดกระบี่
18พระกิตติศักดิ์ทองช่วยกิตฺติยาโณวัดอ่าวลึกเหนือคณะจังหวัดกระบี่
19พระถาวรวงศ์อ่าวลึกเหนือมหพฺพโลวัดสถิตโพธารามคณะจังหวัดกระบี่
20พระอรรถสารเพ็ชรพันธ์อตฺถโกวิโทวัดสถิตโพธารามคณะจังหวัดกระบี่
21พระอนุสรณ์ผิวเหลืองอุตฺตรวํโสวัดสถิตโพธารามคณะจังหวัดกระบี่
22พระศุภวิชญ์แซ่อ๋อมหาปจารีวัดสถิตโพธารามคณะจังหวัดกระบี่
23พระปุณยวัจน์ถนิมภรณ์ปุญฺญนาโควัดป่าศิลาสวัสดิ์คณะจังหวัดกระบี่
24พระกนกศักดิ์คำคุ้มกนโกวัดนาเหนือคณะจังหวัดกระบี่
25พระพงศกรวานิชปวโรวัดนาเหนือคณะจังหวัดกระบี่
26พระพุฒิพงศ์ทองเจิมฐิตวุฑฺฒิวัดไพรสณฑ์คณะจังหวัดกระบี่
27พระประสานรุ่งเรืองปญฺญาวุฑฺโฒวัดไพรสณฑ์คณะจังหวัดกระบี่
28พระรณชัยภู่ทองชาคโรวัดเขาล่อมคณะจังหวัดกระบี่
29พระสมานอังคะฮาดสุมโนวัดเขาล่อมคณะจังหวัดกระบี่
30พระสหัสชัยสอนแก้วรณญฺชโยวัดเขาล่อมคณะจังหวัดกระบี่
31พระวิรัตน์ศรีชัยคมฺภีรปญฺโญวัดเจริญราษฎร์ศรัทธาคณะจังหวัดกระบี่
32พระประมูลราชฤทธิ์เปมสีโลวัดเจริญราษฎร์ศรัทธาคณะจังหวัดกระบี่
33พระอนุกูลสกุลแก้วอนุตฺตโรวัดเจริญราษฎร์ศรัทธาคณะจังหวัดกระบี่
34พระเสฏวุฒิประไพสีลเสฏฺโฐวัดนิคมวรารามคณะจังหวัดกระบี่
35พระไชยวัฒน์คงจันทร์โชติโยวัดนิคมวรารามคณะจังหวัดกระบี่
36สามเณรขจรศักดิ์ศรีจันทร์เพ็ชรวัดเขาล่อมคณะจังหวัดกระบี่